Dementi till tidningen

Dementi till Helsingborgs Dagblad – begäran om
omgående genmäle


Anders Sultan kräver att tidningen går ut med en dementi samt att genmäle
bereds.

För det första så har Anders Sultan i Helsingborgs Dagblad utsatts för grovt
förtal, då han i HD:s artikelserie utmålas som klandervärd och brottslig.
För det andra så har Anders Sultan och Michael Zazzio inte fått avge sin sida
av saken till tidningen. Anders Sultan nekades att få frågorna skriftligen inför
intervju, samt så har journalisten ej ringt tillbaka till Michael Zazzio, talesman
och styrelseordförande för Ion Silver då denne ville samtala kring den
förestående artikeln.
För det tredje så baseras HD:s tidningsartikel på uppgifter från en sluten
facebooksida vilket strider mot de pressetiska reglerna. Anders Sultan har agerat
som privatperson i ett slutet forum – och kan i detta forum enligt
Europakonventionen för mänskliga rättigheter gällande yttrandefriheten – yttra
precis vad han vill. Företaget Ion Silver är en egen juridisk person och kan i detta
fall inte sammanblandas med privatpersonen Anders Sultan.
För det fjärde så har Anders Sultan vetenskapliga belägg för sina påståenden.
Till och med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sade för en och en halv
vecka sedan, i ett telefonsamtal med Michael Zazzio: "Att det är känt att
kolloidalt silver fungerar på de flesta virus"
(lyssna på bifogad ljudfil:
anders_tegnell.wav). Inte nog med att expertisen i Sverige vet detta. Det finns
även ett hundratal MEDLINE-indexerade studier om kolloidalt silver och dess
effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt
encelliga organismer.
Det finns även över 500 sidor användarberättelser som erfarenhetsmässigt även
vittnar om positiva bieffekter i form av förbättrat hälsotillstånd när konsumenter
har använt den silverhaltiga vattenreningsprodukten.
Kolloidalt Silver, Ionosil säljs och marknadsförs som vattenreningsprodukt och
får som sådan enligt kemikalieinspektionen ettiketteras som verksam mot
mikroorganismer genom sitt innehåll av silver.
För det femte så är kolloidalt silver ofarligt. Världshälsoorganisationen, WHO:s
säkerhetsdata för rent silver, visar att man kan konsumera upp till 10 gram rent
silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens ‖nolleffektdos‖
– NOAEL, No Observed Adverse Effect Level – det vill säga den högsta dos
som man kan exponeras för utan att riskera några som helst negativa
hälsoeffekter. Det motsvarar ca 390 mikrogram per person och dag. Detta är
enligt WHO en garanterat oskadlig dos för människan.

För det sjätte så talade Michael Zazzio fredagen den 24 oktober 2014 med Anna
Bergenström, redaktör på Helsingborgs Dagblad. Michael Zazzio påpekade då
att en tidning, enlig de pressetiska reglerna, inte får publicera något från sociala
medier såsom till exempel facebook när det gäller icke offentliga personer.
Anders Sultan är icke någon offentlig person och således strider publiceringen
emot de pressetiska reglerna som journalistförbundet har satt upp. Alla artiklar
som har publicerats om kolloidalt silver med utgångspunkt från ett, som i detta
fall, slutet forum på facebook, kommer att anmälas till PO/PON.
För det sjunde så använder sig Helsingborgs Dagblad och dess journalist
Joakim Bjöck av sensationsjournalistik som normalt sett bara kvällstidningar
ägnar sig åt. Ett knep är att journalisten, i det här fallet Joakim Björck, utger sig
för att vara någon annan än den han är. Journalisten vrider och vänder på
sanningen, utelämnar fakta, vinklar och belyser ämnet ensidigt. Det som
publiceras i artikelserien har tidningen ingen vare sig juridisk eller vetenskapligt
saklig grund för.
Citat ur HD:s tidningsartikel

Uttalanden om att Anders Sultan skulle vara brottslig
Han bryter mot läkemedelslagen genom att påstå att det hjälper mot
sjukdomar
säger Maria Gustafsson.

Vår kommentar: Citatet av Maria är felaktigt då yttrandet har baserats på
aktiviteter gjorda av en privatperson i ett slutet forum och således lyder under
yttrandefrihetslagarna enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det
är dessutom så att Kolloidalt Silver säljs som en vattenreningsprodukt vilken
ligger under Kemikalieinspektionen och därav får man mycket riktigt lov att
deklarera att det hämmar virus, bakterier och svamp eftersom silver har den
effekten.
Om att Kolloidalt Silver skulle vara farligt
"Kolloidalt silver förbjöds som kosttillskott den 1 januari 2010.
– Därför att det är misstänkt som hälsofarligt. Det är inte bedömt som
säkert att konsumera som livsmedel, det finns inte tillräcklig kunskap om
eventuella effekter, säger Ulla Beckman, toxikolog och riskvärderare på
Livsmedelsverket."

Vår kommentar: Klassificeringen baseras på försiktighetsprincipen.10 ppm starkt
KS består till 99,999% av vatten och kan sägas motsvara homeopatiska medel av
spädningsklass D5. 100 liter av vätskan innehåller totalt ett gram silver och silver
är helt ofarligt för däggdjursceller - till och med i doser om 5 gram silver per
kilos kroppsvikt. För att få i dig 5 gram silver så måste du dricka 500 liter
Ionosil, multiplicera sedan detta med din vikt i kilo – väger du 70 kg så måste du
dricka 35 000 liter. Vattnet är alltså betydligt mer toxiskt än vad silvret är i
Ionosil. Vatten är dödligt i en dos om 8 liter.
Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som
matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur
(motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav
några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:
"Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced
neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period.
Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference
between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was
no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood
chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined.
There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in
various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is
greater than 5,000 mg/kg body weight."
"In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the
acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be
nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs
were performed."


Hela studie

En erkänd referens inom området toxiska metaller är Dartmouth Toxic Metals
Research Program som skriver följande om rent silver:
Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and
is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other
chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver
coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid
silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass
through the human body without being absorbed into tissues.

Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We
normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that
amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing
with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.


Silver i ren form, är ogiftigt för däggdjursceller. Det är rent silver man använder
i produktionen av kolloidalt silver. Det finns inga registrerade biverkningar av
Ionosil. Inte ens de kosmetiska som alltid påstås och som vid närmare
granskning hör till användandet av silversalter i hög koncentration. Rosemary
Jacobs har själv berättat om att hon har sprutat CSP - Colloidal Silver Protein i
näsan på 1950-talet. CSP är en silvernitratform som binds till protein för att inte
falla till botten och som brukade finnas i en styrka uppemot 230.000 ppm och
bestod av minst 1000 nm stora partiklar. Ett oerhört starkt och korrosivt silversalt
med andra ord.

I EU-dokumentet:r vi följande om
CSP: "The colloidal silver proteins (CSP) are prepared by mixing silver
nitrate,sodium hydroxide, and gelatin, which interact to form a complex
colloidal aggregate.The latter can then be diluted with water to the desired
concentration. There are two types of CSPs: the Mild Silver Proteins (19-23%
Silver) and Strong Silver Protein (7.5-8.5% Silver). In the mild silver proteins,
there are higher concentrations of silver, but it is less subject to ionization.
Vår kommentar: 23% motsvarar 230.000 ppm.


Om grå- eller blåfärgning
"Det finns uppgifter om att personer efter en lång tids intag utvecklat en
skiffergrå/blå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor (argyria).
Även inre organ kan missfärgas. Missfärgningen är permanent och
försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter."

Vår kommentar: Det där som sprids om blå- eller gråfärgad hud eller ögonvitor,
är oftast kosmetiska biverkningar från gamla silversaltbaserade mediciner som
byggde på silvernitrat (vilket inte finns i Kolloidalt Silver) och som var 30.000
gånger starkare än ett modernt 10 ppm starkt Kolloidalt Silver. De gamla
produkterna innehöll dessutom så stora partiklar (200-1000 nm) att de kunde
fastna i kroppen. (Silverjoner har endast en partikelstorlek på 0.24 nm.) Det
krävs minst 10 gram silver som fastnar i kroppen för att det ska räcka till för en
färgförändring.
Skulle man anta att ett 10 ppm starkt Kolloidalt Silver med en partikelstorlek på
endast 0.24 nm skulle kunna få till denna kosmetiska effekt, så skulle det krävas
att man konsumerar 1000 liter av produkten först. Tar man 7 teskedar per dag så
tar det cirka 80 år detta är dock under förutsättning att kroppen inte utsöndrar
något silver alls. Men nu är det så att till och med myndigheterna erkänner att
Kollodalt Silver rensas ut till 99% på 24 timmar – så inte ens efter 80 år har man
hunnit samla på sig den mängd som krävs.
Enligt följande dokumentation så rensas 90-100% av silvret ut ur kroppen.
I dokumentet ―Silver in Drinking-water, Background document for development
of WHO Guidelines for Drinking-water Quality‖ kan man läsa:
‖… a total lifetime oral intake of about 10 g of silver can be considered as the
human NOAEL. The liver plays a decisive role in silver excretion, most of what
is absorbed being excreted with the bile in the faeces. In humans, under normal
conditions of daily silver exposure, retention rates between 0 and 10% have been
observed
.‖
Om att silver är ett nödvändigt spårämne
"Så behöver vi över huvud taget silver?" "
Nej. Det finns inga vetenskapliga
belägg för att silver skulle vara ett livsnödvändigt ämne för människor",
skriver Livsmedelsverket på hemsidan."
Vår kommentar: Dr. Kent Holtorf, of the Holtorf Medical Group, säger att silver
kan vara en naturlig komponent i människans immunförsvar: "There is evidence
that silver is a natural critical component of our immune system and that low
tissue levels associated with a dietary deficiency may result in a relatively
weakened immune system, making one more prone to infection."

Med andra ord: människor med låga silvernivåer i kroppen kan vara mer
mottagliga för infektion och sjukdom än de som har högre silvernivåer i kroppen.
Även enligt Dr. Robert O. Becker, M.D., författare till bästsäljaren The Body
Electric, och som även utfört banbrytande forskning inom silver och läkning vid
Syracuse Medical University, medger följande: "Ju lägre ens silverhalt i kroppen
är – desto mer sjukdomar är det troligt att man drabbas av."
Han skrev "While
analyzing hair samples and questioning the parties involved, I noticed the
correlation between low silver levels and sickness. People who showed low silver
levels in their hair analysis were frequently sick. They seemed to have
innumerable colds, flu, fevers, and various other sicknesses. I believe that a silver
deficiency may be the key to the improper function of the immune system."

Med två teskedar kolloidalt silver per dag får man motsvarande mängd av vad
man för bara 40 år sedan kunde få i sig via kosten per dag, när man mätte
silverintag via mat och vatten i USA.
Studier av Hamilton 1972, fann att det dagliga intaget av silver från en typisk
diet låg i området 27-88 mikrogram per dag. (Abundance of the chemical
elements in man's diet and possible relations with environmental factors.
Hamilton, E.I. and M.J. Minski. 1972/1973. Sci. Total Environ. 1: 375-394.)
Kehoe et al konstaterade i en studie 1940 att intaget av silver låg på den tiden i
USA kring 88 mikrogram per dag. (Kehoe, R.A., Cholak, J. and Story, R.V.
Manganese, lead, tin, aluminum, copper, and silver in normal biological
material. J. Nutr., 20:85 (1940). )
Så här skriver Livsmedelsverket på sin hemsida: ‖De flesta livsmedel innehåller
10-100 mikrogram silver per kg och medianintaget per dag från livsmedel
inklusive dricksvatten har uppskattats till ca 7 mikrogram.‖
Om avsaknad av vetenskapligt stöd
Anders Sultan saknar helt vetenskapliga belägg för sina påståenden,
konstaterar Läkemedelsverket.

Vår kommentar: Vi anser att Läkemedelsverket helt saknar vetenskapligat stöd
för sina påståenden om att Anders Sultan skulle sakna vetenskapliga belägg.
Allt mer forskning visar hur effektivt silver kan vara på många mikrober. Nedan följer
några publicerade referenser till detta.
Silver nanoparticles are broad-spectrum bactericidal and virucidal compounds

The advance in nanotechnology has enabled us to utilize particles in the size of
the nanoscale. This has created new therapeutic horizons, and in the case of
silver, the currently available data only reveals the surface of the potential
benefits and the wide range of applications. Interactions between viral
biomolecules and silver nanoparticles suggest that the use of nanosystems may
contribute importantly for the enhancement of current prevention of infection
and antiviral therapies. Recently, it has been suggested that silver nanoparticles
(AgNPs) bind with external membrane of lipid enveloped virus to prevent the
infection. Nevertheless, the interaction of AgNPs with viruses is a largely
unexplored field. AgNPs has been studied particularly on HIV where it was
demonstrated the mechanism of antiviral action of the nanoparticles as well as
the inhibition the transmission of HIV-1 infection in human cervix organ culture.
This review discusses recent advances in the understanding of the biocidal
mechanisms of action of silver Nanoparticles.

Interaction of silver nanoparticles with Tacaribe virus
Silver nanoparticles are capable of inhibiting a prototype arenavirus at non-toxic
concentrations and effectively inhibit arenavirus replication when administered
prior to viral infection or early after initial virus exposure. This suggests that the
mode of action of viral neutralization by silver nanoparticles occurs during the
early phases of viral replication.


Tre studier där silvernanopartiklar används för att hämma HIV

Interaction of silver nanoparticles with HIV-1

In this work, we demonstrate that silver nanoparticles undergo a size-
dependent interaction with HIV-1, with nanoparticles exclusively in the
range of 1–10 nm attached to the virus. The regular spatial arrangement of
the attached nanoparticles, the center-to-center distance between
nanoparticles, and the fact that the exposed sulfur-bearing residues of the
glycoprotein knobs would be attractive sites for nanoparticle interaction
suggest that silver nanoparticles interact with the HIV-1 virus via
preferential binding to the gp120 glycoprotein knobs. Due to this
interaction, silver nanoparticles inhibit the virus from binding to host cells,
as demonstrated in vitro.


Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HIV-1

Our data suggest that silver nanoparticles exert anti-HIV activity at an
early stage of viral replication, most likely as a virucidal agent or as an
inhibitor of viral entry. Silver nanoparticles bind to gp120 in a manner that
prevents CD4-dependent virion binding, fusion, and infectivity, acting as
an effective virucidal agent against cell-free virus (laboratory strains,
clinical isolates, T and M tropic strains, and resistant strains) and cell-
associated virus. Besides, silver nanoparticles inhibit post-entry stages of
the HIV-1 life cycle.

Use of silver nanoparticles increased inhibition of cell-associated HIV-
1 infection by neutralizing antibodies developed against HIV-1
envelope proteins
Four NABs (Monoclonal antibody to HIV-1 gp41 126-7, HIV-1 gp120
Antiserum PB1 Sub 2, HIV-1 gp120 Antiserum PB1, HIV-1 gp120
Monoclonal Antibody F425 B4e8) with or without AgNPs of 30-50 nm in
size were tested against cell free and cell-associated HIVIIIB virus. All
NABs inhibited HIV-1 cell free infection at a dose response manner, but
with AgNPs an antiviral additive effect was not achieved Although there
was no inhibition of infection with cell-associated virus by the NABs
itself, AgNPs alone were able to inhibit cell associated virus infection and
more importantly, when mixed together with NABs they inhibited the
HIV-1 cell associated infection in an additive manner.

Silver har inte bara en antibakteriell effekt utan har i studier även visat sig
motverka svamp
.
A study published in Mycoses in 2007 indicated that silver is effective against
four fungi which cause major fungal infections in humans: Trichophyton rubrum,
Candida albicans, Microsporum canis and Aspergillus flavus.

The Daily Telegraph rapporterar om forskning som visar att kolloidalt
silver dödar virus.

Den engelska tidningen The Daily Telegraph rapporterar om ett belgiskt
universitet där man experimenterat med silvernanopartiklar fästa på en död
mjölksyrabakterie - och då lyckats visa att silvernanopartiklar dödar norovirus.
Norovirus är de virus som ligger bakom vinterkräksjukan och det finns många
vittnesmål på nätet om hur kolloidalt silver kan hjälpa användare undvika olika
former av kräksjuka. Vinterkräksjukan drabbar varje år miljontals människor.
Man säger att man tror att samma form av silvernanopartiklar skulle kunna bota
vanliga förkylningar.
Dr. Willy Verstraete from the University of Ghent, Belgium, discussed the
findings at the Society for Applied Microbiology meeting.


Ion Silvers egen virustest visar att Ionosil har goda virusneutraliserande
egenskaper
.
I en studie gjord på Ionosils virusdödande förmåga, så ser man att produkten har
en mycket god avdödande effekt på MS2 virus. MS2 är en bakteriofag med
diameter 27-34 nm som används i olika studiesammanhang när man vill se effekt
på virus.

Om att Anders Sultans bluff har ytterligare en dimension:
Anders Sultans bluff har ytterligare en dimension:
I ett Youtube-klipp om ebola säger han att kolloidalt silver är som att
slänga in en handgranat i bakterier, svampar och virus miljö så att dessa
dödas.

Vår kommentar: Citatet är hämtat från en amerikansk infektionsexpert vid namn
David Weber i ett uttalande han gjorde i Los Angeless Times 2008:
In contrast, silver kills microbes in a broad, unspecific fashion – like tossing a
bomb at a bacterium. It hits many essential points such as a bacterium's entire
respiratory system. This makes it much more difficult for silver-resistance to
develop.

Man har nämligen sett att silver slår så brett att det inte finns möjlighet för
bakterierna att utveckla resistens. En bra referens rörande detta är följande:
Den 4 augusti 2008 uttalade sig infektionsexperten Dr David Weber i en artikel i
Los Angeles Times och menade att han inte var övertygad om att eventuell
silverresistens skulle innebära ett stort problem. Det beror på det sätt som
silverjoner dödar bakterier på. Ett antibiotiskt preparat dödar en bakterie genom
att påverka bakterien på ett specifikt sätt – oftast genom att hindra bakterien att
dela sig. Silver påverkar mikroorganismerna på ett betydligt bredare sätt. Det är
lite grann som att kasta en bomb mot bakterierna, säger Dr Weber. Fragment från
denna bomb träffar viktiga punkter på bakterien som till exempel hela
andningsmekanismen. Detta gör det enligt Dr Weber betydligt svårare för
bakterier att utveckla resistens gentemot silver. Han noterar även att om resistens
skulle utvecklas, så kommer en ökning av doseringen av silverjoner i de flesta
fall ta död på bakterien ifråga.
But Dr. David Weber, an infectious disease and public health expert at the
University of North Carolina in Chapel Hill, isn't convinced that silver
resistance will prove much of a problem. Resistance to antibiotics occurs quite
readily in bacteria once prolonged exposure to, say, penicillin, occurs. But

there's little reason to suppose that resistance to silver would develop so easily,
he says.
An antibiotic like penicillin works by hitting a bacterium in a limited fashion, at
specific sites. Because the killing is done precisely, the bacterium has a good
chance of developing a mutation that would confer resistance.
In contrast, silver kills microbes in a broad, unspecific fashion -- like tossing a
bomb at a bacterium. It hits many essential points such as a bacterium's entire
respiratory system. This makes it much more difficult for silver-resistance to
develop.
And even if tolerance did develop, Weber says, increasing the dose of silver the
bacterium is exposed to will solve the problem in most cases.


Om kolloidalt silver som botemedel mot ebola
Kolloidalt silver uppges vara botemedel mot ebola

Vår kommentar: En minister från Sierra Leone har nyligen gått ut och
konfirmerat att 500 personer har blivit bättre efter att de har behandlats med
Kolloidalt Silver.
The Minister recently said, referring to Nano Silver 10 PPM for Ebola patients:
There is no illness that doesn't have a cure. If you say that this illness does not
get better, then that's a lie because 500 people have gotten better… We already
have the beds and the medicines
‖. Sheikh Massally — he is an Imam–in Atlanta,
USA, has sent the nutrient Nano Silver. This works; people are getting better.
En signifikansprövning av resultatet i ovanstående fall ger ett p-värde
(probabilitetsvärde) som är mindre än 1 · 10-308. Detta innebär att signifikansen
är enormt hög till förmån för behandling med kolloidalt silver vid ebolasjukdom.
Ebola Treatment Is Working According to Official In Sierra Leone, So Why
Such Opposition?


Kollodialt silver mot viss reumatism
Bakteriell infektion bakom vissa reumatiska besvär
Tydligen kan vissa former av reumatisk värk orsakas av en speciell form av
bakterier av Proteussläktet. Ett forskarlag i Australien har visat att kolloidalt
silver har en god förmåga på att hålla dessa bakterier i schack och därmed
reducera den värk som man annars kan drabbas av.
Studien - ‖Efficacy of some colloidal silver preparations and silver salts against
Proteus bacteria, one possible cause of rheumatoid arthritis‖ sammanfattas med:
‖In a pilot study, a potent NPS (silvernanopartiklar) preparation ex vivo showed
long-lasting anti-Proteus activity in a normal human volunteer.‖ Denna forskning
verifierar vad många användare själva upptäckt – att Ionosil verkar kunna hjälpa
mot värk i kroppen.
Länk till sammanfatt
Om att silverjoner har effekt på cancer
Allt fler studier visar nu på att silverjoner ofta har en bättre effekt på
cancer än etablerad kemoterapi.
Följande artikel i brittiska Daily Mail's
onlineversion, berättar om hur man konstaterat i forskning i Leeds, att silver har
en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med
cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls. Ett
forskarlag i Leeds i England har studerat silverjonernas effekt på både
bröstcancer och cancer i tarmen - och publicerat en artikel kallad ―Enhanced
cytotoxicity of silver complexes bearing bidentate N-heterocyclic carbene
ligands.‖
Silver bullet for cancer: Metal can kill some tumours better than chemotherapy
with fewer side effects. Silver can kill some cancers as effectively as
chemotherapy and with potentially fewer side effects, new research claims.
Scientists say that old wives tales about the precious metal being a ‗silver bullet‘
to beat the Big C could be true. The metal already has a wide range of medicinal
uses and is a common antiseptic, antibiotic and means of purifying water in the
third world.
And British researchers now say that silver compounds are as effective at killing
certain cancer cells as a leading chemotherapy drug, but with potentially far
fewer side-effects. They compared it to Cisplatin, currently used to treat a wide
variety of cancers, but known to have harsh side effects including nausea,
vomiting and even kidney damage. Silver is used already in everyday products
such as deodorant with no known side-effects, and could make for a potentially
cheaper alternative to platinum-based Cisplatin.
Researchers from the University of Leeds conducted lab tests which exposed
breast and colon cancer cells to various silver-based chemicals over a six day
period. Results, published in journal Dalton Transactions, showed that these
silver-compounds were as effective as Cisplatin at killing cancer with potentially
fewer side effects.
Hela artikeln här:

Fler referenser till studien som det brittiska teamet har gjort:
Silver Is as Effective as Chemotherapy in Cancer Therapies:

Silver could offer improved cancer treatment:

Silver as effective as popular chemotherapy drug to treat cancer:

Scientists investigate whether silver could be used as a treatment for cancer:
‖We have chosen silver because it has anti-cancer activity but it is inherently
non-toxic to normal tissues‖.

Detta som man nu har kommit fram till i Leeds i England, stödjer den
mexikanska studie som häromåret konstaterade att kolloidalt silver kunde vara
ett bra alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att
silverjonerna tar hand om och neutraliserar bröstcancertumörer. Man
sammanfattar studien med: ―The present results showed that colloidal silver
might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy


Åsa Melhus säger i HD-artikeln – ‖Jo, det kan döda bakterier och
cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir
silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och
utan njurar och lever kan du inte leva

Vår Kommentar: Åsa Melhus är för det första jävig i sitt yttrande eftersom hon
äger ett patent i en konkurrerande produkt när det gäller sårläkning. För det
andra är hon extremt dåligt påläst. I studien ovan så framgår det att
silverjonerrna är verksamma mot cancercellerna i mängder kring ng/ml, det vill
säga mängder i ppb-området (parts per billion/miljarddelar):
―Colloidal silver had dose-dependent cytotoxic effect in MCF-7 breast cancer
cells through induction of apoptosis, shown an LD50 (3.5 ng/mL) and LD100 (14
ng/mL) (*P < 0.05), significantly decreased LDH (*P < 0.05) and significantly
increased SOD (*P < 0.05) activities. However, the NO production, and Gpx,
CAT, and Total antioxidant activities were not affected in MCF-7 breast cancer
cells. PBMC were not altered by colloidal silver.‖
Åsa Melhus säger att det krävs ‖sådana helvetiska mängder‖ medan forskarna
som vet vad de talar om säger att det räcker med 14 ppb (parts per billion) för
100% dödande av bröstcancercellerna. Dessa nivåer kan lätt uppnås genom lokal
applikation eller oralt intag.
Åsa Melhus talar om ‖silverförgiftning‖ utan att uppenbarligen vara medveten
om att det är stört omöjligt att bli silverförgiftad av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Åsa vet uppenbarligen inte skillnaden mellan giftigt silvernitrat där man löser silver i salpetersyra - och ogiftigt elektriskt framställda silverjoner. Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren: "Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight." "In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed." Hela studie Applicerar man denna kunskap på ett 10 ppm starkt kolloidalt silver, så kan en 80 kilo tung person inmundiga 500 liter (5 gram) x 80 kg, vilket visar att inte ens 40.000 liter intaget vid en och samma gång skulle kunna vara skadligt. Tyvärr dör man av vattnet i produkten redan efter 8 liter, vilket visar att vattnet i produkten är minst 2000 gånger giftigare än silvret. Det har publicerats en serie intressanta artiklar skrivna av två amerikanska läkare, infektionsläkarna Gordon och Holtorf. De har stor erfarenhet av kolloidalt silver som man i detta sammanhang kallar för ‖silver hydrosol‖. Man redovisar den effekt produkten har på bakterier, svampar och virus. Speciellt pratar man om problematiken kring infektioner i de övre luftvägarna, som ofta orsakas av virus. Trots det försöker skolmedicinen felaktigt behandla dessa infektioner med hjälp av verkningslös antibiotika. Ett bra fungerande kolloidalt silver är de båda läkarnas rekommendation istället. Det tar nämligen både svampar, virus och bakterier. Även den positiva effekt silverjoner har på cancer berörs i artiklarna. Om silverresistens och antibiotikaresistens
"Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha en bakteriedödande
effekt. Därför kan bakterier som utsätts för sådan produkt bli resistenta
mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer
motståndskraftiga mot antibiotika, säger Livsmedelsverket."
Den senaste forskningen visar att silverjoner tar död på de antibiotikaresistenta
bakterier som annars förblir levande. Silverjoner tar dessutom hål på den biofilm
som bakterier bygger runt sina kolonier och som gör antibiotikan overksam. Den
senaste forskningen visar att silverjoner förstärker antibiotikans effekt och tar
effektivt hand om de bakterier som blivit antibiotikaresistenta.
Det finns en del publicerat kring det faktum att silver ökar antibiotikans effekt.
Både Nature och Scientific American har publicerat. Det är dags att
Livsmedelsverket uppdaterar sin information och kunskap.Även denna studie är av betydelse: Synergistic effect of silver nanoparticles with
the cephalexin antibiotic against the test strains.
With increasing drug-resistance and growing concern regarding the over-
prescribing of antibiotics, there has been a resurgent interest in the use of
antimicrobial silver. Unlike antibiotics, silver appears to be immune to
resistance. Thus, the conjugation of antibiotic with AgNP (Silver nanoparticles)
would prevent development of resistance by microbes and enhance the
antimicrobial property of the antibiotic. This study is based on the synergistic
effect of Cephalexin antibiotic with AgNP. The nanoparticles were evaluated for
their increased antimicrobial activities with Cephalexin antibiotic against E.coli
and S. aureus. The antibacterial activity of Cephalexin was increased in the
presence of AgNPs against test strains. The results showed that the combination
of antibiotics with AgNPs have better antimicrobial effects.

http://bioresonline.org/article/synergistic-effect-of-silver-nanoparticles-with-the-
cephalexin-antibiotic-against-the-test-strains/
Och denna: Production of Silver Nanoparticles with Strong and Stable
Antimicrobial Activity against Highly Pathogenic and Multidrug Resistant
Bacteria.
We showed that our silver nanoparticles exhibited equivalent or enhanced
antimicrobial activity compared to gentamicin against P. aeruginosa isolates
and vancomycin against S. aureus and MRSA isolates. In addition, we showed a
clear synergistic effect between silver nanoparticles and tested antibiotics. These
results suggest the possibility of the use of silver nanoparticles and selected

antibiotics combination to treat fastidious infections.‖

Ion Silver gjorde redan 2004 en laboratoriestudie på effekten av Ionosil på
multiresistenta stafylokocker - MRSA. Resultatet visade att Ionosil utraderade
alla antibiotikaresistenta bakterier på mindre än 10 minuter. En fallberättelse som
Ion Silver har fått ta del av, visar att det fungerar in vivo (i kroppen) också. På
mindre än 24 timmar så blev en kvinna av med en MRSA-infektion som hon
dragits med i flera månader.
Hela studien här: http://www.ion-
silver.com/docs/Inhibition%20of%20Staph%20aureus%20with%20Ionosil.pdf
Danska forskare synade 2007 sitt lager av antibiotikaresistenta stammar med
bakterier och kontrollerade om dessa stammar även var silverresistenta. Av 400
kontrollerade stammar så var inte en enda silverresistent:

Det har gjorts en sammanställning av orsaker till upplevd
silverresistensutveckling av den amerikanska expertgruppen IMREF. Det är en
grupp forskare och läkare som har stor behandlingserfarenhet med kolloidalt
silver, eller som de väljer att kalla det – silver hydrosol. De konstaterar att
forskare världen runt enbart gjort studier på resistensutveckling orsakade av
silvernitratbaserade behandlingslösningar, aldrig elektriskt genererat kolloidalt
silver:

HD-journalisten Joakim Björck har upprepade gånger brutit
mot de Pressetiska Reglerna

Citat från tidningen: ‖Hoppet tänds även när HD:s reporter tar sig in i gruppen
och får direktkontakt med Anders Sultan. Vi gör det under ett påhittat
användarnamn
vars kvinnliga släkting är svårt sjuk i bröst- och levercancer.
Varken operation eller behandling med cytostatika har hjälpt, hävdar vi. Läkarna
har gett henne kort tid kvar att leva.‖
Vår kommentar: Journalisten Joakim Björck erkänner alltså i sin artikel att han
har utgivit sig för att vara någon annan än den som han är. Detta strider mot
journalistförbundets antagna regler om pressetik.
Nedan redogör vi för vilka punkter som det har brutits mot

PRESSETISKA REGLER

Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa
medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

Vår kommentar: Vi anser att Joakim Björck genom sin personliga agenda och
kopplingar till skeptikerrörelsen VoF (Vetenskap och Folkbildning) har påverkat
myndighetspersoner. Detta framkommer särskilt tydligt då Andes Tegnell säger
en sak till Michael Zazzio (lyssna på bifogad ljudfil där Tegnell säger att det är
känt att de kolloidalt silver fungerar mot de flesta virus) vilket är det diametralt
motsatta till vad han säger till Joakim Björck.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant
som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge
läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och
kommentarer.

Vår kommentar: Inför publiceringen av artikeln har tidningen/journalisten inte
kontrollerat uppgifterna. Den medicinske forskaren Michael Zazzio har haft
mycket att tillägga till Joakim Björcks artikel men Joakim hörde aldrig av sig till
Michael Zazzio trots två telefonmeddelanden till Joakim Björck. Dagen före
publicering ringde Michael Zazzio även upp redaktören Anna Bergenström och
förklarade för henne att en tidningsartikel inte kan baseras på information från ett
slutet forum på facebook.
Journalisten har dessutom inte kontrollerat de sakuppgifter han har fått in från
sina ‖experter‖ inom det medicinska etablissemanget vilket har lett till att de
säger emot varandra i samma artikel. Två experter ‖pekar på att silverjonerna i
medlet snabbt binds upp av kroppen, inte minst av proteinerna, och förlorar sin
potentiella effekt. "
och den andra experten, Åsa Melhus, säger
"Nanopartiklarna i det kolloidala silvret binds inte upp, utan kan fortsätta verka
och vara giftiga under resan ut i tarmen, fortsätter hon.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

Vår kommentar: Rubrikerna är vilseledande, osanna och kränkande;
 ‖Medicinbluffaren avfärdas av Pentagon
Vår kommentar: Anders Sultan kan inte anses vara någon bluffare eftersom hans yttranden på facebook baseras på användarberättelser som bygger på emperi, och vetenskapliga studier varav flertalet är publicerade och indexerade på MEDLINE samt PubMed.  ‖Så luras cancersjuka att ta bluffmedicin
Vår kommentar: Kolloidalt silver saluförs som en vattenreningsprodukt och inte som något medicinskt preparat. Det finns heller inget lurendrejeri eller något bluffande i att i en sluten grupp (på ett slutet socialt forum på Internet) redogöra för resultat uppnådda i vetenskaplig forskning samt redogörelser från patienter som själva har vittnat om sina förbättringar i och med intagande av vattenreningsprodukten. Eftersom det handlar om en vattenreningsprodukt så har man rätt att informera om att det dödar virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter. Virus och svamp kan orsaka cancer, vilket är väl känt och accepterat av den etablerade sjukvården (se till exempel HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer).  ‖Tusentals utsatta för medicinbluff
Vår kommentar: I gruppen ställer människor frågor till varandra. Den som
vill besvara frågorna gör så. Gruppen är till för att människor ska kunna
utbyta erfarenheter, dela sin kunskap med andra och hjälpa och stötta
varandra. Alla medverkar i detta som privatpersoner i en sluten grupp och går
under EU:s yttrandefrihetslagar. Myndigheter får inte bedriva olaglig cencur
in absurdum.
"Ny bluffmedicin skall döda ebola"
Vår kommentar: Ebola är ett virus. Ett virus har ingen egen ämnesomsättning och eftersom det inte är levande så kan det således inte dödas. Det handlar inte om någon bluffmedicin utan som tidigare har sagts om en vattenreningsprodukt som i vetenskapliga studier har visats hämma bakterier, virus, svamp och encelliga organismer, vilket även får yttras enligt kemikalinspektionens föreskrifter. Ionosil lyder under kemikalieinspektionen. Dessutom har en minister från Sierra Leone nyligen gått ut och konfirmerat att 500 personer har blivit bättre efter att de har behandlats med kolloidalt silver.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och
grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Vår kommentar: Bilderna på ett fullt dricksglas är missvisande eftersom det för
en konsument normalt sett bara handlar om att inta ett par teskedar till någon
eller några matskedar kolloidalt silver 10 ppm per dag.
Den skärmdumpbild på Anders Sultan, från hans facebook-sida, som i tidningen
har använt är en privat bild och användandet av den utan tillstånd strider mot
upphovsrätten. Detta i sig är åtalbart.
Var generös med bemötanden
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk
på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till
genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan
dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del

av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver
en redaktionell kommentar.

Vår kommentar: Vi begär omgående genmäle.
"Medlet får inte ens säljas som kosttillskott"
Vår kommentar: medlet säljs inte som kosttillskott.
"Saluföringen bryter mot lagen"
Vår kommentar: En sluten diskussionsgrupp har ingenting med saluföring att
göra. Detta har stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
"Kroppen kan ta skada enligt svensk medicinsk expertis"
Vår kommentar: vid djurförsök har det visat sig att inte ens 5 g silver/kg
kroppsvikt (motsvarande silvret i 500 liter 10 ppm kolloidalt silver/kg
kroppsvikt) orsakar någon skada. Dartmouth Toxic Metals skriver att silver
inte är giftigt för människor och det är inte heller känt att det skulle orsaka
cancer, reproduktiva eller neurologiska skador eller andra kroniska
biverkningar. Silver får vi i oss som ett spårämne och mer än 99 % av silvret
utsöndras ur kroppen inom ett dygn.
Att Ionosil är fullständigt ofarlig att använda visar denna studie utförd på
mänsklig lungvävnad.
Ionosil testades 2007 i en studie gjord på The Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Copenhagen University. Man konstaterade inga som helst toxiska
effekter på mänsklig lungvävnad trots att man utsatte provet för hela 1 ppm
doskoncentration i upp till 48 timmar. Trots detta kunde man alltså inte se
någon som helst toxisk effekt.
The aim of this study is to investigate the toxicity of atomic gold and silver
quantum clusters and Ionosil in the human alveolar lung epithelial cell line
A549. The cytotoxicity, inflammation and DNA damage were measured after
3, 24, and 48 hours by cytotoxicity detection kit, quantitative real time
reverse transcriptase polymerase chain reaction of interleukin 6 mRNA, and
Comet assay respectively. Ionosil and silver 2-3 atoms/cluster were tested in
concentrations up to 1 mg/L and silver and gold 3-5 atoms/cluster were
tested in concentrations up to 10 mg/L. This study did not detect toxicity in
any samples.

.Ionosil were analysed in concentrations up to 1 mg/L. for 3, 24 and 48
hours. It was not possible to document any cytotoxicity, inflammatory, or
DNA damaging effects of the test suspensions at these concentrations.


Respektera den personliga integriteten
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från
sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig
belysning.

Vår kommentar: Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har
alla rätt till privatliv. I privatlivet inryms aktiviteter på sociala medier. Artikeln
har kränkt privatlivets helgd för Anders Sultan. Tidningen skulle ha avstått från
sådan publicering eftersom det inte fanns något uppenbart allmänintresse som
krävde offentlig belysning. Framför allt skall inte en person som agerar privat
hängas ut som brottslig, med namn, företagsnamn och ort.
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet,
yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det
saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Vår kommentar: Dagens Nyheter skrev endast ‖53-åringen‖ om Anders Sultan
medan Helsingborgs Dagblad skrev ut namnet Anders Sultan, att han är VD för
Ion Silver AB, att företaget finns i Löddeköpinge samt att HD har visat bilder på
företagets lokaler, vilka därför riskerar att utsättas för vandalisering.

Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om
bildmaterial.

Vår kommentar: Helsingborgs Dagblad har publicerat en skärmdumpbild på
Anders Sultan och hans yttrande i ett sluten grupp på facebook. Bilden är privat
och publiceringen strider mot upphovsrättslagen.
Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material
tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla
parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag
kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

Vår kommentar: Joakim Björck lät aldrig Ion Silver komma till tals, trots att Ion
Silvers talesperson Michael Zazzio begärde att få yttra sig. Journalisten ville inte
ens ge frågorna skriftligt till Anders Sultan. Joakim Björck ringer inte tillbaka till
Michael Zazzio trots upprepade e-postmeddelanden och
telefonsvararmeddelanden från Michael Zazzio till Joakim Björck från onsdag
den 22 oktober 2014 till måndagen den 27 oktober 2014 ( i skrivandes stund).
Till och med nyhetsredaktionen ringde den 27 oktober klockan 16:40 upp Joakim
Björck för att tala om för honom att Michael Zazzio önskade en kontakt med
honom eftersom Michael Zazzio av Anders Sultan har utsetts till hans ombud.
Trots att Joakim Björck, samma dag, den 27 oktober har ringt Anders Sultan för
kommentar om myndigheternas agerande så har Joakim Björck ändå inte ringt
upp Michael Zazzio trots att Michael Zazzio är Anders Sultans ombud. Så, nu
begär vi att Joakim Björck ringer upp Michael Zazzio per omgående. Detta gäller
även chefredaktören Lars Johansson, som inte heller han bryr sig om att ringa
tillbaka till Michael Zazzio.
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid
betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga
utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Vår kommentar: Helsingborgs Dagblad utmålar Anders Sultan som brottslig och
gör sig därmed skyldig till grovt förtal. Anders Sultan påstås begå lagbrott trots
att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ger alla medborgare i
euroepiska länder rätten att vara privata och att kunna yttra vad som helst i
privata situationer. Som tidigare har sagts så utgör en sluten facebook-grupp en
privat sfär på Internet. De journalistiska pressetiska reglerna tar hänsyn till detta
privata område, vilket Joakim Björck samt redaktionen på Helsingborgs Dagblad
valde att inte respektera.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada
människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart
allmänintresse kräver att namn anges.

Vår kommentar: Tidningen skulle ha låtit bli att publicera Anders Sultans namn
eftersom han i facebook-gruppen har agerat som privatperson. I det första,
fastnålade inlägget i den slutna gruppen så står det att alla deltar i gruppen som
privatpersoner. Gruppen består av knappt 20 000 personer och endast en enda av
dem har utpekats av Helsingborgs Dagblad. Det är oskäligt att tidningen enbart
angriper Anders Sultan. Det är tydligt att artikeln utgör ett led i en modern
häxjakt vilket har stöd i Joakim Björcks egna yttranden på skeptikerrörelsens
forum samt på hans egen sida på facebook. Dessa skärmdumpar bifogas denna
skrivelse.
Affärsvägen 27 246 52 Löddeköpinge 360 51 Hovmantorp Tfn: 070 – 728 41 67 070 – 274 80 80

Source: http://www.provista.nu/data/Dementi%20till%20tidningen%20H.D.%2027%20oktober%202014.pdf

Trcr4f_sp_70506-68_3687cr2.qxd

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hotwater. Keep and wash PPE separately from other laundry.When handlers use closed systems, enclosed cabs, or aircraft ina manner that meets the requirements listed in the WorkerProtection Standard (WPS) for agricultural pesticides (40 CFR170.240(d)(4-6)), the handler PPE requirements may be reducedor modified as specified in the WPS.

Microsoft word - sponsorship booklet page 4

Sponsorship Options Sponsorships are a great opportunity for local companies to show their support for The Black Cat Opera Company, while enjoying the benefits for client entertainment and employee recognition. Sponsoring Black Cat Opera will allow companies the opportunity to enjoy a satisfying and unique return of investment while achieving marketing goals with a very targeted and affluent audience.