Sgol gyfun llanhari
Ysgol Gyfun Garth Olwg
Adroddiad Blynyddol Y Corff Llywodraethol i Rieni Governing Body's Annual Report to Parents Gair gan y Cadeirydd / Word from the Chair
July 2013 Gorffennaf, 2013

Pleser yw medru cyflwyno adroddiad sy'n It gives me great pleasure to present this adlewyrchu blwyddyn lwyddiannus yn hanes report which outlines a successful year in the Ysgol Gyfun Gymraeg Garth Olwg - a hynny history of Ysgol Gyfun Gymraeg Garth Olwg - ym mhob agwedd ar fywyd cymhleth ysgol in all aspects of a secondary school's complex uwchradd. Dyma rai penawdau: life. Here are some of the headlines:  Fe setlodd Mrs Angela Wil iams, ein  Mrs Angela Williams, our new Head, Pennaeth newydd, yn gyflym ac mae wedi settled in quickly and has made her mark ennil ei phlwyf fel arweinydd ysbrydoledig as an inspirational leader already. A Deputy Head was appointed at the  Penodwyd Dirprwy Bennaeth i'r ysgol. school. Mr Geraint Lewis, who hails from Bydd Mr Geraint Lewis sy'n hanu o'r cylch the area, will join us in September. yn ymuno â ni fis Medi.  The results for Key Stages 4 and 5 [2012]  Mae canlyniadau Cyfnodau Al weddol 4 a and Key Stage 3 [2013] show encouraging 5 [2012] a Chyfnod Al weddol 3 [2013] yn signs of progress. dangos cynnydd calonogol.  Some outstanding work has been  Mae gwaith ardderchog wedi cael ei undertaken to ensure that attendance rates wneud i sicrhau bod ein lefel presenoldeb have surpassed the target set by the Local wedi mynd heibio i'r targed a osodwyd Authority. gan yr Awdurdod Lleol.  We went from Band 5 to Band 4 in the  Aethom o Fand 5 i Fand 4 yng Welsh Government's banding system. nghyfundrefn fandio l ywodraeth Cymru.  The school was inspected by Estyn in May  Arolygwyd yr ysgol gan Estyn ym mis Mai and we received positive and very a chafwyd adborth cadarnhaol a encouraging feedback. [The report will be chalonogol iawn. [Bydd yr adroddiad ar available on Estyn's website soon after 24 gael ar wefan Estyn yn fuan ar ôl 24 July and at the school in September.] Gorffennaf ac yn yr ysgol fis Medi.]  'Cyfeillion Garth Olwg' [Friends of Garth  Ffurfiwyd ‘Cyfeillion Garth Olwg' sy wedi Olwg] was established which has already gwneud gwaith da eisoes i hybu done good work in promoting support for cefnogaeth i'r ysgol. Mae hyn yn galondid the school. This is very encouraging as I mawr i mi gan imi apelio am y fath yma o appealed for this kind of support for the gefnogaeth i'r ysgol yn fy nghyflwyniad i school in my introduction to last year's adroddiad y l ynedd.  Gwnaeth ein disgyblion lawer i gysyl tu â'r  Our pupils did a great deal to engage with gymuned. Enghraifft dda yw ymwneud the community. One good example is Year myfyrwyr Blwyddyn 12/13 â chynllun 12/13 students participating in the Year 6 darl en Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd reading scheme at Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg. Gymraeg Garth Olwg.  Yng nghanol yr holl bwysau mae disgwyl  In the midst of all the pressure involved in Arolwg yn ei gynhyrchu bu l awer o awaiting an Inspection a significant amount weithgarwch diwyl iannol yn cynnwys of cultural activity took place including the eisteddfodau'r Urdd ble bu l wyddiant o'r Urdd eisteddfod where the school was Eisteddfod Gylch i'r Genedlaethol. successful from the Eisteddfod Gylch to the Genedlaethol.  Cafwyd blwyddyn dda ym myd chwaraeon  It was a good year for sport with particular gyda l wyddiant arbennig i rai timau rygbi a success for some rugby and football teams phêl rwyd a l u o lwyddiannau mewn campa and a whole host of success stories in other individual pursuits.  Cafodd y Bwrdd Llywodraethol ganmoliaeth  The Governing Body was praised by the gan yr arolygwyr sy'n adlewyrchiad o'r oriau inspection team and this reflects the many lawer o waith gwirfoddol adeiladol mae'r hours of constructive voluntary work aelodau wedi ei wneud er budd yr ysgol undertaken by the members for the benefit of the school this year.  Cynhaliwyd dathliad teilwng o hanner can  Celebrations were held to mark the 50th mlwyddiant sefydlu Ysgol Gyfun Rhydfelen anniversary of Ysgol Gyfun Rhydfelen in yn Theatr Reardon Smith fis Tachwedd 2012 the Reardon Smith Theatre in November Mae'n dda cydnabod cyfraniad rhieni a It is good to acknowledge the contributions l ywodraethwyr i lwyddiant yr ysgol ond mewn made by parents and governors to the school's gwirionedd mae l wyddiant yn dibynnu'n l wyr success but, in reality, success relies entirely ar y staff sy'n gweithio yn yr ysgol ddydd ar ôl on the staff working at the school on a daily dydd. Gwaith caled ac ymroddedig y basis. Ultimately, it is the hard work and Pennaeth, Tîm Arwain, Arweinwyr Canol, dedication of the head, leadership team, athrawon pwnc a staff cynorthwyol sy'n gyfrifol middle leaders, subject teachers and support am unrhyw lwyddiant yn y pen draw. Dw i'n staff which is responsible for any success. I siŵr y byddwch yn hapus i mi ddiolch yn am sure that you will want me to thank them dwymgalon iawn iddynt ar eich rhan ac ar ran wholeheartedly on your behalf and on behalf y Bwrdd Llywodraethol am eu gwaith caled of the Governing Body for their hard work and gan ddymuno seibiant gorffwysol a wish them a well-earned rest over the Summer haeddiannol iddynt dros wyliau'r Haf. holidays. Fel adlewyrchiad o realiti bywyd dynol ni fu'r flwyddyn hon heb ei thristwch. Y tristwch Reflecting the realities of life this year did not mwyaf heb os nac oni bai oedd marwolaeth pass us by without an element of sadness. annhymig Gwenan Brooks fu'n athrawes The greatness sadness, without a doubt, was Ffiseg yn yr ysgol am flynyddoedd maith. Bu the untimely death of Gwenan Brooks who l awer o dystio i'w gallu fel athrawes ac i'w was a Physics teacher at the school for many phersonoliaeth hynaws. Mae'r teulu wedi many years. Her teaching prowess and cefnogi gwobr ffiseg er cof amdani a affable character were seen by many. The chyflwynwyd y wobr am y tro cyntaf eleni ym family have dedicated a prize for physics in mhresenoldeb ei theulu. her memory, which was awarded for the very first time this year in their presence. Eleni byddwn y ffarwelio a dau aelod o staff sy wedi rhoi blynyddoedd lawer o wasanaeth i'r This year we will bid farewell to two members ysgol. Mae'n briodol ein bod yn cydnabod eu of staff who have given many years' service to hymroddiad gyda l awer o ddiolch. Roedd the school. It is appropriate for us to recognise Gwawr Davies [Saesneg] yn un o ddisgyblion their dedication with our deepest thanks. cyntaf Ysgol Gyfun Rhydfelen ac wedi treulio Gwawr Davies [English] was one of the first ei gyrfa 15 mlynedd fel athrawes yn pupils at Ysgol Gyfun Rhydfelen and has gwasanaethu ei hysgol. Dymunwn yn dda iddi spent her 15 year career as a teacher serving yn ei hymddeoliad. Bu Gwydion Lewis the school. We wish her all the best in [Ymarfer Corff] gyda ni ers 25 o flynyddoedd. retirement. Gwydion Lewis [PE] has been with Dymunwn yn dda iddo yntau a'i wraig wrth us for 25 years. We wish him and his wife the iddynt ddechrau gyrfa newydd fel very best as they embark on a new career as cyfarwyddwyr canolfan Mudiad Efengylaidd centre coordinators for the Evangelical Cymru yn y Bala. Movement of Wales in Bala. Tristwch arall yw ein bod wedi gorfod derbyn It is also with deep regret that we are unable na allwn gynnal Cwrt y Cadno bellach. to continue with Cwrt y Cadno. It was down Ymdrech lew'r Gymdeithas Rieni ac to the great efforts of the PTA that we were Athrawon oedd yn gyfrifol am ddarparu a able to provide and maintain that wonderful chynnal y ganolfan hyfryd hon yng ngorl ewin centre in West Wales. In light of the Cymru. Yng ngoleuni'r newidiadau mawr ym significant changes to education and the myd addysg a'r methiant i godi cenhedlaeth failure to raise a new generation of parents newydd o rieni i gydio yng ngweledigaeth y with the same vision as those who rhai sefydlodd y ganolfan bu raid penderfynu established the centre, the decision had to be trosglwyddo'r ganolfan yn ôl i'r perchnogion, taken to transfer the centre back to the sef yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. owners, namely the National Trust. We would Diolchwn i'r grŵp o rieni, athrawon a like to thank the parents, teachers and l ywodraethwyr fu'n gweithio ar yr adeiladau governors who worked on the buildings in er mwyn sicrhau na fyddai cost wrth eu order to ensure that there was no cost trosglwyddo yn ôl i'r Ymddiriedolaeth. involved in transferring them back to the I orffen mae gen i wybodaeth am gwpwl o faterion gweinyddol. Yn gyntaf, gan fod y Finally, I would like to provide some rheolau ar amseriad adroddiad blynyddol y information on a couple of administrative l ywodraethwyr i rieni wedi newid, dyma'r tro matters. Firstly, as the rules involving the olaf y byddwch yn derbyn adroddiad ar timing of the governors' annual report to ddiwedd tymor yr Haf. Yn y flwyddyn ysgol parents has changed, this is the last time you nesa' [2013-4] byddwch yn derbyn adroddiad will receive a report at the end of the ar ganlyniadau Cyfnod Al weddol 4 a 5 2013 Summer term. In the next school year [2013- yn nhymor yr Hydref. Byddwn yn ail adrodd 14] you will receive a report on the results of peth gwybodaeth megis data presenoldeb Key Stage 4 and 5 2013 in the Autumn term. 2012/13 yn yr adroddiad hwnnw. Yna o Some information such as attendance data flwyddyn ysgol 2014-5 ymlaen byddwch yn for 2012/13 will be repeated in the report derbyn yr Adroddiad i Rieni yn nhymor yr from the 2014-15 school year, you will receive the Parents' Report in the Autumn Yn ail, o dan ddeddf Safonau a Threfniadaeth [Cymru] 2013 nid yw'n ofynnol Secondly, under the School Standards and i'r corff l ywodraethol bellach i gynnal cyfarfod Organisation [Wales] Act 2013, the governing er mwyn trafod yr adroddiad. Mae'r ddeddf body is no longer required to hold a meeting yn caniatáu i rieni i ofyn am hyd at dri to discuss the report. The act allows parents chyfarfod y flwyddyn gyda'r l ywodraethwyr. to ask for up to three meetings a year with Mae manylion am sut i alw cyfarfod yn cael ei the governors. Details on how to call a gynnwys yn Atodiad 3, meeting are provided in the Appendix 3. Adroddiad Llawn yw hwn sy'n cynnwys holl This is a Full Report which contains all the ganlyniadau'r Ysgol am 2012 ynghyd ag School's results for 2012 as well as related ystadegau cysyl tiedig. Bydd copi o'r statistics. A copy of this Report and the Full Adroddiad hwn a'r Adroddiad Llawn ar wefan Report will be available on the School's yr Ysgol: http://www.gartholwg.org.uk o 15 website: http://www.gartholwg.org.uk from Gorffennaf, 2013. Mae croeso i chi gysyl tu 15 July, 2013. Please feel free to contact the â'r Ysgol os ydych am dderbyn copi caled o'r School should you required a hard copy of Adroddiad Llawn. the Full Report. Corff Llywodraethu - Ysgol Gyfun Garth Olwg - Governing Body
Clerc y Corff Llywodraethu / Clerk to the Governors
Ms Non Morgan, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ. Cadeirydd y Corff Llywodraethu / Chair of Governing Body
Dr. Dewi Hughes, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Y Brif Ffordd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, Aelodaeth y Corff Llawn - Members of the full Governing Body
Cynrychioli /
Aelodau o'r Pwyllgorau Isod
Representing Representative Members of the Following Committees Mr. Barrie Davies Cwricwlwm; Disgyblu a Diswyddo Staff. Llywodraethwr sy'n Curriculum; Staff Disciplinary and Dismissal. Mr. Dafydd Davies Cwricwlwm; Cefnogaeth, Cyfarwyddyd a Lles Curriculum; Guidance, Welfare and Support of Parent Governor (6 members) Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t â Rhieni; Disgyblu a Diswyddo Staff; Disgyblu/Gwahardd Disgyblion. Communication, Community and Parental Links; Staff Disciplinary and Dismissal; Pupils Discipline and Exclusions. Mr. Martyn Geraint Cyllid; Cwricwlwm; Cymuned a Chyswl t Rhieni; Disgyblu/Diarddel Disgyblion. Finance; Curriculum; Communication, Community and Parental Links; Pupils Discipline and Exclusions. Cyllid; Adnoddau Dynol a Chyflogau; Cwyn; Rheoli Perfformiad y Pennaeth. Finance; Human Resources + Staff Renumeration; Complaints; Principal Performance Management. Mrs. Sara Thomas Cefnogaeth, Cyfarwyddyd a Lles Disgyblion; Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t â Rhieni; Disgyblu/Gwahardd Disgyblion. Guidance, Welfare and Support of Pupils; Communication, Community and Parental Links; Pupil Discipline and Exclusions. Mrs. Julie Barton Cwricwlwm; Cefnogaeth, Cyfarwyddyd a Lles Disgyblion; Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t â Rhieni; Cwynion/Gallu; Curriculum; Guidance, Welfare and Support of Pupils; Communication, Community and Parental Links; Grievance/Capability. Community CADEIRYDD / CHAIRPERSON
Representative Cwricwlwm; Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t (5 members) Rhieni; Rheoli Perfformiad y Pennaeth; Panel Adolygu Cyflogau; Achwyniad/Gallu; Disgyblu a Diswyddo Staff; Cwyn; Diswyddiad Staff; Disgyblu/Gwahardd Disgyblion. Communication, Community and Parental Links; Principal Performance Management; Salary Review Panel; Grievance/Capability; Staff Redundancy; Complaints; Staff Redundancy; Pupil Discipline and Exclusions. Mr. Rhys Llewelyn Adnoddau Dynol a Chyflogau; Cefnogaeth, Cyfarwyddyd a Lles Disgyblion; Panel Adolygu Cyflogau; Cwyn; Human Resources + Staff Renumeration; Guidance, Welfare and Support of Pupils; Salary Review Panel; Complaints Dr. John M. Pugh Cwricwlwm; Adnoddau Dynol a Chyflogau; Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t Rhieni; Curriculum; Human Resources + Staff Renumeration; Community and Parental Links; Is-gadeirydd / Vice Chair Cyl id; Adnoddau Dynol a Chyflogau; Panel Adolygu 10/06/2014 Cyflogau; Rheoli Perfformiad y Pennaeth; Disgyblu a Diswyddo Staff; Diswyddiad Staff; Achwyniad/Gallu Finance; Human Resources + Staff Renumeration; Salary Review Panel; Principal Performance Management; Staff Disciplinary and Dismissal; Staff Redundancy; Grievance/Capability Cynrychiolydd AALl Y Cynghorydd Cyl id; Achwyniad/Gallu; Diswyddiad Staff; Disgyblu/Diarddel Disgyblion LA Representative Finance; Grievance/Capability; Staff Redundancy; (5 members) Pupil Discipline and Exclusions Mr. Raymond Butler Cyl id; Adeiladau; Achwyniad/Gallu Finance; Buildings; Grievance/Capability Adeiladau; Diswyddiad Staff Finance and Buildings; Staff Redundancy Mr. Stephen Davies Cwricwlwm; Curriculum Cyl id; Adeiladau; Cyfathrebu, Cymuned a Chyswl t Finance; Buildings; Communication, Community and Parental Links Mrs. Amanda Jones Human Resources Ms Ffion Hawkins Curriculum Cynrychiolydd Staff Mr. Gary Jenkins Cyl id; Adeiladau Finance; Buildings Support Staff Representative Clerc i bwyl gorau Mr. Geraint Price Clerk to Governors Committees Mrs. Angela Wil iams Cyfarfodydd y Corff Llawn a Phwyl gorau Headteacher Full Governing Body meetings and Committees Cyswl t Ysgol Mrs. Angela Wil iams Cyfarfodydd y Corff Llawn a Phwyl gorau yn ôl School Links Mr. Elfed Charles Mrs. Elizabeth West Full Governing Body meetings and Committees in relation to responsibilities Mr. Gary Jenkins Mr. Kevin Ashman Vinci Link Buildings. 4. Penderfyniadau
Ni chynhaliwyd cyfarfod blynyddol yn ystod 2011/12 ac felly ni wnaethpwyd unrhyw No meeting was held during 2011/12 and no resolutions were passed.
5. Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Mae'r etholiad nesaf ar gyfer rhiant-lywodraethwyr yn Nhachwedd 2014. Serch hynny, os bydd rhiant-lywodraethwr yn ymddiswyddo cyn y dyddiad hwnnw, byddwn ni'n trefnu etholiad arbennig ar yr adeg briodol.
Election of Parent Governors
The next election of parent governors is due to take place in November, 2014. If, however,
any Parent Governor(s) resign before this date arrangements will be made for an election to
be undertaken at the appropriate time.


6. Data Cyflawniad yr Ysgol / School Performance Data
CANLYNIADAU ARHOLIADAU ALLANOL: 2012
EXTERNAL EXAMINATION RESULTS: 2012

Safon Uwch - 2012 - Advanced Level
Nifer y disgyblion yn y garfan: 61 Number of pupils in the cohort: 61 GRADDAU – GRADES
Cyrsiau / Courses
Addysg Gorfforol
Physical Education Addysg Grefyddol
Religious Studies Astudiaethau Cyfryngau
Dylunio a Thechnoleg
Design & Technology Electroneg
Ffrangeg
Iechyd A Gofal (S)
Health & Social Care (S) Iechyd A Gofal (D)
Health & Social Care (D) Mathemateg
Llenyddiaeth Saesneg
English Literature Seicoleg
Technoleg Gwybodaeth
Information Technology Technoleg Cerddoriaeth
Music Technology BTEC Celfyddydau Perfformio
BTEC Performing Arts BTEC Gwas. Cyhoeddus
BTEC Public Services BTEC Tecstilau
BTEC Textiles
Canlyniadau Cymharol Safon Uwch - 2012
National Comparisons for A Level –
2012

Nifer y disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 bwnc
Sgôr Cyfartalog
neu fwy ac a enillodd 2 Safon Uwch neu fwy
Average points Number of pupils registered for 2 or more subjects and gaining 2 ‘A' Levels or more Graddau A – C
Graddau A - E
Pob disgybl
Ysgol ‘12
Ysgol ‘11
Ysgol ‘10
RCT ‘12
RCT ‘11
RCT ‘10
Cymru /Wales 2012
Cymru /Wales 2011
Cymru /Wales 2010
Ysgol 10/11/12
Ysgol 09/10/11
Ysgol 08/09/10
Cymwysterau Galwedigaethol ym Ml 11, 12 /13
Vocational Qualifications in Year 12/13

Dyfarniad
Entries Pass CACHE - Tystysgrif/Diploma mewn Gofal ac
CACHE - Certificate/Diploma in Care and Education CACHE - Diploma mewn Gofal, Dysgu a
Datblygiad Plant Cymru
CACHE – Diploma in Children's Care, Learning and Development Wales Peirianneg
C&G Lefel 2
Engineering C&G Level 2 Peirianneg
C&G Lefel 1
Engineering C&G Level 1
Ysgol Gyfun Garth Olwg

SSSP 2012
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd (1)
Rhif ALl/Ysgol
674 / 4054
Disgyblion 15 oed
Nifer y disgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2012 :
Canran y disgyblion 15 oed a:
enil odd drothwy Lefel 2 gan gynnwys TGAU mewn Saesneg neu Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg Nifer y bechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2012 :
Canran y bechgyn 15 oed a:
enil odd drothwy Lefel 2 gan enil odd drothwy gynnwys TGAU mewn Saesneg neu Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg Nifer y merched 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2012 :
Canran y merched 15 oed a:
enil odd drothwy Lefel 2 gan gynnwys TGAU mewn Saesneg neu Cymraeg iaith gyntaf a mathemateg (1) I gael manylion ar gymhwysterau sydd wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler y Gronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru (DAQW) yn http://www.daqw.org.uk/ (2) Mae manylion ynglŷn â pha feysydd l afur sydd ym mhob pwnc ar gael yn y nodiadau cyfarwyddyd. (3) Cyfrifir y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi'i gapio gan ddefnyddio'r 8 calnlyniad gorau. (4) Cymhwyster Lefel Mynediad. (5) Yn gyson a diffiniad Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol EDU/002. (6) Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim. . D ata ddim ar gael. Ysgol Gyfun Garth Olwg
SSSP 2012
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd (1)
Rhif ALl/Ysgol 674 / 4054
Disgyblion 15 oed
Canran y merched 15
Canran y disgyblion 15 oed
Canran y bechgyn 15 oed
yn gadael addysg enil odd un CLM (4) neu ragor yn unig unrhyw gymhwyster enil odd un CLM (4) neu ragor yn unig (4) neu ragor yn Disgyblion 17 oed
Nifer y disgyblion 17 oed a oedd ar
Nifer y bechgyn 17 oed a
Nifer y maerched 17 oed
y gofrestr yn
oedd ar y gofrestr yn
a oedd ar y gofrestr yn
Ionawr 2012:
Ionawr 2012:
Ionawr 2012: 40
Canran y disgyblion Canran y disgyblion disgyblion 17 oed 17 oed a gofrestrodd 17 oed a gofrestrodd a gofrestrodd am am gyfaint o ddysgu am gyfaint o ddysgu gyfaint o ddysgu yn gyfartal i 2 lefel A yn gyfartal i 2 lefel A ac yn ennil y trothwy ac yn ennil y trothwy I gael manylion ar gymhwysterau sydd wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler y Gronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru (DAQW) yn http://www.daqw.org.uk/ Mae manylion ynglŷn â pha feysydd l afur sydd ym mhob pwnc ar gael yn y nodiadau cyfarwyddyd. Cyfrifir y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi'i gapio gan ddefnyddio'r 8 calnlyniad gorau. Cymhwyster Lefel Mynediad. Yn gyson a diffiniad Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol EDU/002. Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim. . Data ddim ar gael. Ysgol Gyfun Garth Olwg
SSSP 2012
Summary of Secondary School Performance (1)
LA/School No.
674 / 4054
Pupils aged 15
Number of pupils aged 15 who were on roll in January 2012 :
Percentage of pupils aged 15 who:
achieved the Level 2 entered at least one threshold including a GCSE pass in English or Welsh first Indicator (2) language and mathematics Number of boys aged 15 who were on roll in January 2012 :
Percentage of boys aged 15 who:
achieved the Level 2 entered at least one threshold including a GCSE pass in English or Welsh first language and mathematics Number of girls aged 15 who were on roll in January 2012 :
Percentage of girls aged 15 who:
achieved the Level 2 entered at least one threshold including a GCSE pass in English or Welsh first language and mathematics For details on approved qualifications, point scores and contribution to thresholds, please see the Database for Approved Qualifications in (DAQW) at http://www.daqw.org.uk/ For information about which syl abuses are included in each subject area see Notes for Guidance. Average capped wider point scores are calculated using the best 8 results. Entry Level Qualification. As defined under the National Performance Indicator EDU/002. Used for all Free School Meal benchmarking tables. Data not available. Ysgol Gyfun Garth Olwg
SSSP 2012
Summary of Secondary School Performance (1)
LA/School No.
674 / 4054
Pupils aged
15

Percentage of pupils aged 15
Percentage of boys aged 15
Percentage of girls aged 15
more ELQ (4) only education without a education without qualification (5) more ELQ (4) only a qualification (5) upils aged
17

Number of pupils aged 17
Number of boys aged 17
Number of girls aged 17
who were on roll in
who were on roll in
who were on roll in
January 2012:
January 2012: 27
Percentage of 17 Percentage of 17 Percentage of 17 entering a volume entering a volume equivalent to 2 A points score for equivalent to 2 A points score for levels who achieved for pupils aged equivalent to 2 A achieved the Level Level 3 threshold For details on approved qualifications, point scores and contribution to thresholds, please see the Database for Approved Qualifications in (DAQW) at http://www.daqw.org.uk/ For information about which syl abuses are included in each subject area see Notes for Guidance. Average capped wider point scores are calculated using the best 8 GCSE results or the vocational equivalent. Entry Level Qualification. As defined under the National Performance Indicator EDU/002. Used for all Free School Meal benchmarking tables. Data not available.


CYRCHFANNAU DISGYBLION 16 OED / PUPIL DESTINATIONS AT THE AGE OF 16 2011 - 2012:
DYDDIAD YR AROLWG: 31 HYDREF 2012 / DATE OF SURVEY: 31 October, 2012

G/M
C/T G/M
C/T G/M
C/T
Nifer o ddisgyblion
Number of pupils

Yr un ysgol
Same school

Ysgol arall
Other school

Addysg bellach
Further Education

Addysg uwch
Higher education

Blwyddyn fwlch
GAP year

Cyflogaeth arall – heb hyfforddiant
Employment – without training

Cyflogaeth arall – â hyfforddiant
Employment - with training

Hyffordd. heb statws cyflogedig
Training employed status

Di-waith – wedi cofrestru
Unemployed - registered

Di-waith – heb eu cofrestru
Unemployed – not registered

Anhysbys: wedi symud
Unknown - moved

Dim ymateb i'r arolwg
Did not reply to survey

Adroddiad Ariannol – am y cyfnod 2012-13
Cyllid 2012 – 2013
Gwelir adroddiad ariannol yr ysgol am y flwyddyn 2012/2013 yn ATODIAD 2. Mae gwybodaeth
ynglŷn â chyl ideb 2012/2013 ar gael yn yr Ysgol.
Financial Report – for period
2012 – 2013
Finance 2012-2013
The school financial statement for 2012/2013 is attached as APPENDIX 2. Information relating to
the school budget 2013/14 is available at the school.

Prosbectws yr Ysgol
Rydym yn adolygu cynnwys Prosbectws yr Ysgol yn flynyddol er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau mae Llywodraeth Cymru neu gyrff perthnasol erail , yn gofyn amdanynt neu'n deddfu. Fel arfer, byddwn yn dosbarthu copi o'r Prosbectws i rieni y mae eu plant yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf, neu'r rheiny sy'n trosglwyddo o ysgol uwchradd arall. Mae'r Prosbectws hefyd i'w weld ar wefan yr ysgol. Rydym yn hysbysu rhieni pan fod unrhyw newidiadau i'r prosbectws. Ni fu unrhyw newidiadau i brosbectws 2012/13.
School Prospectus
We review the School Prospectus annually to incorporate any changes by the Welsh Government
or other relevant bodies, requested or enacted. Usually, we will distribute a copy of the Prospectus
to parents whose children are entering school for the first time, or those transferring from another
high school. The Prospectus can also be found on the school website. We inform parents when
any changes are made to the prospectus. There have been no changes to the prospectus for
2012/13.

Cynllun Gwella Ysgol
Mae Cynllun Datblygu'r Ysgol yn nodi'r cyfeiriad strategol y bydd yr ysgol yn ei ddilyn, dros gyfnod o ddwy flynedd. Caiff y cynllun ei fonitro a'i adolygu'n gyson er mwyn cymryd i ystyriaeth y cynnydd sydd wedi ei wneud ac unrhyw newidiadau i anghenion y cwricwlwm. Mae Cynllun Gwella Ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/14 wedi cael ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Llywodraethwyr ac ar hyn o bryd yn cael ei weithredu gan y staff. Caiff targedau'r cynllun eu hadolygu'n gyson gan y Corff Llywodraethu.
School Improvement Plan

The School Development Plan sets out the strategic direction that the school will follow, over a
period of two years. The plan will be monitored and reviewed regularly to take into account the
progress that has been made and any changes to curriculum. The School Improvement Plan for
the academic year 2012/14 has been considered and approved by the Governing Body and is
currently being implemented by the staff. The planned targets will be regularly reviewed by the
Governing Body.

10. Cwricwlwm 2012 - 2013

Mae'r ysgol yn darparu Cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol sy'n cynnig cyfleoedd i bob disgybl ddatblygu'n l awn. Yn Ôl-14 ac Ôl-16 mae cynllun Llwybrau Dysgu 14 - 19 Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Mesur Sgiliau a Dysgu er mwyn ehangu'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar gael i bobl ifanc, yn enwedig yn y maes galwedigaethol. Mae'r ysgol wedi cyrraedd gofynion y Mesur Sgiliau ers Medi 2010. Rydym yn parhau i gydweithio'n l wyddiannus gyda phartneriaid amrywiol er mwyn sicrhau ehangder cyfleoedd a phrofiadau i'r disgyblion i gyd. Rydym yn parhau i weithio'n agos o fewn Consortiwm CYFLEOEDD - sef partneriaeth pedair Ysgol Gymraeg RhCT a cholegau cysyl tiedig.
Curriculum 2012-2013
The school provides broad, balanced and differentiated opportunities for all pupils to develop their
full potential.
In Post 14 and Post-16 Learning Pathways 14-19 the Welsh Government has introduced the
Learning and Skills to expand the opportunities and experiences available to young people,
particularly in the vocational area. The school has met the requirements of the Skills since
September 2010. We continue to work successfully with various partners to ensure the breadth of
opportunities and experiences for all pupils.
We continue to work closely within the OPPORTUNITIES Consortium - a partnership of four RCT
Welsh School and affiliated colleges.

Y Defnydd o'r Gymraeg
Ysgol gyfrwng Cymraeg yw Ysgol Gyfun Garth Olwg. Mae gwersi (ar wahan i Saesneg)a holl weithgareddau'r ysgol yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Use of the Welsh language
Ysgol Gyfun Garth Olwg is a Welsh medium school. Lessons (except for English) and all activities
are through the medium of Welsh.

Cynllun Gweithredu ôl Arolwg
Yn dilyn arolwg yr ysgol gan Estyn ym Mai 2013, bydd Cynl un Gweithredu yn cael ei lunio i fynd i'r afael gyda'r argymhellion a wneir yn yr adroddiad. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan Estyn ar Orffennaf 24ain a bydd copïau ar gael yn yr ysgol ym mis Medi i rieni sy'n dymuno derbyn copi caled.
Post Inspection Plan
Following a school inspection by Estyn in May of 2013, an Action Plan will be drawn up to address
the recommendations made in the report.
The report will be published on the Estyn website on July 24th and copies will be available at the
school in September for parents who wish to receive a hard copy.

13.

Dyddiadau'r Tymhorau ac amserau'r ysgol / Term Dates and Holidays 2013/14

Isod gwelir rhestr o ddyddiadau'r tymhorau a'r gwyliau am y flwyddyn academaidd 2013/14:
Listed below are the dates of school terms and holidays during the academic year 2013/14:
Hanner Tymor / Half Term
Diwrnodau
Days
Llun/Monday Llun/Monday Gwener/Friday Gwener/Friday September Gwanwyn/
Llun/Monday Llun/Monday Gwener/Friday Gwener/Friday Llun/Monday Llun/Monday Gwener/Friday Llun/Monday Cyfanswm o ddiwrnodau
Number of days

Dyddiadau penodol eraill
Bydd 195 o ddiwrnodau ysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2013-2014. Bydd pob ysgol ar gau ar Ŵyl Banc Calan Mai - Llun, 5 Mai 2014. Bydd yr ysgol hefyd ar gau Dydd Llun 2 Medi, 2013 a Dydd Llun, 21 Gorffennaf 2014 ar gyfer diwrnod hyfforddiant athrawon. Bydd tri diwrnod hyfforddiant mewn swydd bellach yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae'r rhain yn cael eu nodi yng nghalendr yr ysgol sy'n cael ei ddosbarthu ar ddechrau'r flwyddyn ysgol ym mis Medi yn flynyddol.

Other important dates

There will be 195 school days during the academic year 2013-2014.

All schools will be closed for the May Bank Holiday – Monday, 5 May 2014.

The school will also be closed for INSET Day on Monday, 2 September, 2013 and Monday, 21 July, 2014. There will be a further 3 INSET days during the academic year. The INSET dates will be noted in the school Calendar, distributed at the beginning of the school year in September. Trefn y diwrnod ysgol / Daily routine at school:
TREFN Y DYDD / DAILY ROUTINE
Cofrestru / Register Gwers / Lesson 1 Gwers / Lesson 2 Egwyl / Morning break Gwers / Lesson 3 Gwers / Lesson 4 Cinio / Lunch Gwers / Lesson 5 Diwedd y dydd / End of day
14. Cysylltiadau â'r Gymuned /
Mae Ysgol Gyfun Garth Olwg yn rhan o Gymuned Ddysgu Garth Olwg ac yn rhan o'r gymuned leol. Mae'r Ganolfan Gydol Oes yn cynnig darpariaeth eang iawn i'r gymuned o bob oed ac mae disgyblion y campws yn elwa'n fawr o'r gweithgareddau a drefnir ac a fwynheir ar y cyd. Cyngor Eco 2012-13
Eco Council 2012-13
Ymuno i gasglu sbwriel yn y parc gyda'r Cyngor Joining the Community Council rubbish collection team in the park Community Links
Ysgol Gyfun Garth Olwg is part of the Garth Olwg Community Campus. The Lifelong Learning
Centre, which is also part of the Community Campus, offers a full and varied range of courses for
all age groups and along with the local community, our pupils benefit from the activities arranged
by the Centre.

Mae'r cyswl t yn cynnwys / The links consist: i. Disgyblion yr ysgol yn cynorthwyo gyda gweithgareddau cymunedol a gynhelir yn y Ganolfan Gydol Oes – e.e. disgyblion y cwrs Arlwyo yn darparu ac yn gweini l uniaeth ar gyfer achlysuron, adloniant ar adegau gwahanol o'r flwyddyn. School pupils assist with community activities that are held in the Lifelong Learning Centre – e.g. Catering pupils prepare and serve food for special occasions. Gwahoddir trigolion y pentref i achlysuron fel cyngherddau a ffeiriau. Residents are invited to occasions such as concerts and fayres. Cyflogir cwmnïau l eol ar gyfer gwaith yn yr ysgol a chyflogir trigolion y pentref fel staff atodol e.e. cogyddion, glanhawyr, menywod gwarchod awr ginio. Local companies are employed to support schoolwork and local residents are employed as ancillary staff. Cysyl tir â chymunedau'r disgyblion drwy ymweld â'r Ysgolion Cynradd Cymraeg yn Links are made with the pupil's local communities by annually visiting associated primary schools. Mae disgyblion CA4 a CA5 cyrsiau galwedigaethol yn ymweld â chartrefi henoed, ysgolion a sefydliadau l eol fel rhan o'u cyrsiau. Pupils in KS4 and KS5 studying vocational courses visit local care homes and local schools as part of their courses. Cynhelir Gwasanaethau Nadolig o fewn cymunedau ein plant a'n pobl ifanc. Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig yr ysgol eleni yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf. Christmas Services are held within the community for children and young people. This year the School Christmas Service was held at Tabernacl Chapel, Efail Isaf. Mae disgyblion y chweched dosbarth yn cefnogi disgyblion blwyddyn 6 gyda chynllun The sixth form pupils support year 6 pupils through a reading scheme. Mae'r ysgol hefyd yn hybu ymwybyddiaeth o gymuned fyd-eang drwy brosiectau megis, gwaith Bagloriaeth Cymru. The school also promotes community awareness by taking part in projects through the Welsh Baccalaureate. Mae disgyblion yr Ysgol yn teithio dramor yn gyson ac yn hyrwyddwyr da i'r ysgol ac i ddiwyl iant Cymraeg. Pupils travel to various countries promoting links as well as Welsh Culture and Heritage Y mae Cyfeillion Garth Olwg yn Gymdeithas
elusennol sydd wedi dechrau o'r newydd yn ystod y flwyddyn ysgol eleni er mwyn codi arian ar gyfer Ysgol Gyfun Garth Olwg a'i disgyblion. Friends of Garth Olwg is a charitable organisation
which was set up in Autumn 2012 in order to raise funds to supplement and enhance the experience of the pupils of Ysgol Gyfun Garth Olwg. Adolygu Polisïau'r Ysgol
Mae'r ysgol wedi adolygu nifer o ddogfennau polisi sy'n trafod meysydd y cwricwlwm ac agweddau erail ar fywyd yr ysgol. Mae'r Llywodraethwyr wedi bod yn cydweithio gyda'r Tîm Arwain eleni er mwyn cynl unio rhaglen adolygu bwrpasol. Mae'r ysgol a'r Corff Llywodraethol wedi cymeradwyo ac wedi mabwysiadu'r polisïau canlynol y blwyddyn yma:

Revision of School Policies

The school has reviewed a number of policy documents covering areas of curriculum and other
aspects of school life. The Governor's have been working with the Leadership Team on a
programme to review a number of policies. The school and the Governing Body has approved and
adopted the following policies this year:

Pwyllgor / Committee
Adnoddau Dynol a
Gweithdrefnau Disgyblu Staff Staff Discipline Procedures Chyflogau
Rheoli Perfformiad Athrawon Performance Management Teachers Pay Policy HR and Staff
Greivance Rheoli Perfformiad y Pennaeth Headteacher's Performance Management Chwythu'r Chwiban Whistleblowing Policy Strwythur Staffio Staffing Structure Datblygiad Proffesiynol Staff Staff Professional Development Staff Capability Cefnogaeth
Amddiffyn Plant
Safeguarding Children and Young
Cyfarwyddyd a Lles
Disgyblion
ABCh + AGG
Personal, Social and Health
Guidance, Welfare
Anghenion Dysgu Ychwanegol Additional Education Needs
and Support of Pupils
Camddefnyddio Sylweddau Substance Misuse Clod + Ymddygiad Behaviour and Discipline Cynllun Cydraddoldeb Strategol Strategic Equality Plan Addysg Rhyw
Sex Education
Ymweliadau Addysgol
School Visits
Atal yn Gorfforol Physical Restraint Gwrthfwlio
Anti Bullying
Addoli ar y Cyd
Collective Worship
Cwricwlwm a Safonau Safonau a Chwricwlwm
Curriculum and Standards Asesu, Cofnodi ac Adrodd Assessment, Recording and Curriculum and
Asesu ar Gyfer Dysgu Reporting Assessment for Learning Dysgu ac Addysgu Teaching and Learning Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Sustainability and Global
Byd Eang
Tracio a Mentora Tracking and Mentoring Gwaith Cartref
Charging and Remissions Prosesau Ariannol Processing of Funds Lwfans Llywodraethwyr Governors Allowances Cyfathrebu Cymuned
Cynllun Trosglwyddo Transition Plan a Chyswllt â Rhieni
Cytundeb Cartref/Ysgol
Home/School Contract

Communication,
Community and
Parental links

APR- Hywel Jones - Arweinydd System / System Leader Rhyddid Gwybodaeth Freedom of Information Safeguarding Data Full Governing Body
Offeryn Llywodraethwyr Instrument of Government Complaints Adeiladau ac Iechyd a Iechyd a Diogelwch
Health and Safety Diogelwch
Gweithdrefn Diogelwch Tân Fire Safety Procedures
Premises and Health
and Safety

* Polisiau mewn bold ar wefan yr ysgol. / The policies in bold are to be found on the school website. Mae adolygu polisïau a strategaethau'r ysgol yn rhan o gylch gwaith Pwyl gorau'r Llywodraethwyr. The review of policies and strategies are part of the remit of school Governors' committees.

16.

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Dilynir y model asesu tri chyfnod a argymhellir yn y Côd Ymarfer diwygiedig. Disgrifir y lefelau o sylw a roddir i ddisgyblion fel: ‘Gweithredu Ysgol', ‘Gweithredu Ysgol a Mwy' a ‘Datganiad'. Mae'r disgrifiad ‘Gweithredu Ysgol a Mwy' yn ddilys pan fydd angen cymorth asiantaethau allanol i ddiwal u anghenion disgyblion. Mae 211 o ddisgyblion o Flynyddoedd 7 – 13 ar gofrestr yr Adran – 162 ‘Gweithredu Ysgol', 47 ‘Gweithredu Ysgol a Mwy'. Mae gan 1 disgybl ddatganiad. Anelir yn bennaf oll at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i blant Ysgol Gyfun Garth Olwg sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Gweithredir polisi integreiddio yng Ngarth Olwg sydd yn rhoi cyfle i bob disgybl ddilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae Arweinwyr Pwnc yn ymdrechu i sicrhau bod meysydd l afur, deunyddiau dysgu, profiadau a dulliau dysgu amrywiol ar gael i ddiwal u anghenion pob disgybl, beth bynnag yw lefel ei allu, gan ymestyn a chynnal yn ôl y gofyn. Rhoddir sylw i rai disgyblion mewn grwpiau bach y tu allan i'r dosbarth. Bryd arall, trefnir bod aelod o'r Adran Tîm Cynnal yn cynnal disgyblion o fewn dosbarthiadau'r brif ffrwd, gan amlaf yn y pynciau craidd. Mae'r Tîm cynnal athrawon a Chefnogwyr Dysgu yn cyfrannu at ddarpariaeth dysgu uniongyrchol ynghyd â chynhaliaeth mewn gwersi arbennig i grwpiau bach o ddisgyblion.
Mae'r Seicolegydd Addysg yn ymweld â'r ysgol bob pythefnos. Darperir athrawon teithiol dyslecsia
gan yr ALl ac ymwelant yn wythnosol. Ceir hefyd gwasanaeth athro arbenigol a chyfrifoldeb dros blant ag anawsterau emosiynol/ymddygiadol unwaith yr wythnos. Wrth ymwneud â'r holl asiantaethau gwahanol, ein blaenoriaeth yw sicrhau deialog effeithiol rhyngddynt â'r ysgol a'r rhieni, er mwyn manteisio ar eu cyngor a'u harbenigedd er mwyn creu cyfleoedd dysgu addas i bob disgybl. Ffocws hollbwysig yn y Côd Ymarfer yw creu partneriaeth dda rhwng yr ysgol a rhieni disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Ceisia'r ysgol hyrwyddo'r berthynas hon ar bob achlysur. Mae rhaglen effeithiol o ymyriad ar gyfer disgyblion sydd angen cymorth ychwanegol i wel a eu sgiliau sylfaenol yn ogystal.

Additional Learning Needs

The school operates the Revised Code of Practice. Ysgol Gyfun Garth Olwg aims to ensure equality
of curriculum and social opportunities for pupils with Additional Educational Needs.
Ysgol Gyfun Garth Olwg has an integration policy which ensures that each pupil follows the National
Curriculum. Heads of Department strive to provide schemes of work, teaching and learning materials,
methodologies and experiences appropriate to the needs of all pupils throughout the ability range,
endeavouring to enhance and support learning. Pupils are given specific attention in small groups.
Other needs are met by staff from the Support Unit working within mainstream classes – usually in the
core subjects.


The three-stage assessment model outlined in the revised Code of Practices is adhered to. The
levels of support are described as: ‘School Action', ‘School Action Plus' and ‘Statemented'. ‘School
Action Plus' is actioned when outside agencies need to be involved to support the needs of the child.
There are 102 pupils from Years 7 – 13 on the Department's data – 80 ‘School Action'; 22 ‘School
Action Plus'. There 1 pupil on statement.
Within the Additional Needs Department there is a team of Teaching Support Assistants providing
specific learning experiences and support within lessons for small groups of pupils. The assistants
have either an NVQ Level 3 Teaching Assistant award or a Learning Coach qualification.
The school has the service of an Educational Psychologist on a fortnightly basis. Rhondda Cynon Tâf
Authority provides specialist support for dyslexia on a weekly basis. The school also has the support
of a specialised teacher who supports pupils with emotional and behavioural difficulties.
Whilst working with all the services, our priority is to ensure an effective dialogue between them, the
school and parents, to take advantage of their counsel and specialism, in order to create a learning
environment to suit every pupil. The main focus of the revised Code of Practice is to create a good
partnership between the school and parents of pupils who need support. The school promotes this
practice on every occasion.

There is an extensive programme of support for pupils who need extra help to improve their basic
Mynediad i Ddisgyblion Anabl
Mae'r Corff Llywodraethu wedi ystyried gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 a Gorchymyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2005 wrth lunio Cynllun Strategol Cydraddoldeb yr Ysgol. Mae'r ysgol wedi ymrwymo i sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn gallu cyfranogi yng nghwricwlwm yr ysgol a (os ydynt yn dymuno) mewn gweithgareddau megis clybiau ar ôl ysgol, digwyddiadau chwaraeon/hamdden ac ymweliadau addysgiadol. Mae pob agwedd ar fynediad, gan gynnwys mynediad i wybodaeth ysgrifenedig, wedi eu cynnwys. Mae gan yr Awdurdod Strategaeth Hygyrchedd ac mae archwiliad wedi ei wneud o safle'r ysgol yn unol â'r strategaeth yma, fel rhan o friff yr Awdurdod, i nodi unrhyw rwystrau posib ac (yn y pen draw) wel a mynediad i'r ysgol.

Accessibility for Disabled Pupils

The governing body took full account of the requirements of the Disability Discrimination Act (DDA)
1995 and the Special Needs and Disability Act (SENDA) 2005 in drawing up the School's Strategic
Equality Plan.
The school is committed to ensuring that all pupils are able to participate in the school curriculum and
(where they desire) in activities such as after school clubs, leisure/sporting events and educational
visits. All aspects of accessibility, incuding access to written information are included.
The Authority has in place an Accessibility Strategy and in line with this strategy has had an audit of
the school site undertaken, as part of an Authority wide brief, to identify any potential barriers and
(ultimately) improve the access to the school.

Cyflwr yr adeilad
Mae'r adeilad mewn cyflwr da iawn. Mae gan gwmni Vinci raglen waith cynnal a chadw cynhwysfawr ac effeithiol tu hwnt.
Fabric of the Building
The building is in a very good state of repair. Vinci has a comprehensive and most effective repair
and maintenance programme.

Darpariaeth toiledau
Yn unol â Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011, gofynnir i Lywodraethwyr gynnwys gwybodaeth ynglŷn â darpariaeth toiledau a'r trefniadau i'w glanhau, yn eu hadroddiad i rieni. Mae cyfleusterau toiledau'r ysgol yn fodern ac wedi eu cynllunio ar gyfer y nifer uchaf o ddisgyblion y gall yr ysgol eu derbyn, sef 1149. Mae'r toiledau wedi eu l eoli ym mhob cymal ac ar bob l awr drwy'r ysgol. Mae darpariaeth dda ar gyfer anghenion anabledd (5 mewn nifer) ac amodau meddygol penodol. Caiff y toiledau eu glanhau yn ddyddiol. Yn ychwanegol, mae'r lanhawraig l awn amser sy'n cael ei chyflogi gan Vinci yn gwirio'r toiledau sawl gwaith yn ystod y dydd i sicrhau glendid ac adnoddau penodol.

Provision of toilets

In accordance with the The School Governors' Annual Reports (Wales) Regulations 2011,
Governors are asked to include information on toilet provision and cleaning in the Annual Report to
parents. The school toilet facilities are modern and based on the total capacity of pupils the school
could accommodate, which is 1149. These are situated on each floor and on each level throughout
the school building. The school has good disabled toilet provision (5 in number) as well as provsion
for medical needs. The schoool toilets are cleaned on a daily basis. Additionally, the on-site
cleaner provided by Vinci checks all toilet facilities several times during the school day to ensure
cleanliness and any necessary provisions.

19.

Gosod targedau
Mae'r ysgol yn gosod targedau perfformiad yn flynyddol. Mae'r targedau'n cael eu gosod ar y cyd gyda'r Awdurdod l eol ac yn cael eu cymeradwyo gan y Llywodraethwyr.

Setting targets
The school sets performance targets on an annual basis. The targets are set in conjunction with the
local authority and are approved by the Governing Body.

TARGEDAU'R YSGOL 2012 – 2014 SCHOOL TARGETS
Asesiadau CA3 (Blwyddyn 9) KS3 Assessments (Yr.9)
% y disgyblion yn ennill lefel 5 neu'n uwch % of pupils achieving level 5 or above
Targedau Canlyniadau Targedau Targedau
PWNC / SUBJECT
Targets Results Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
Mathemateg
Mathemateg
Gwyddoniaeth
Science
cyflawniad bechgyn yn y DPC
boys' achievement in CSI
*Dangosydd Pynciau Craidd pob disgybl
*Core Subject Indicator for all pupils
*Disgyblion a enillodd lefel 5 neu'n uwch mewn iaith (Cymraeg neu Saesneg), mathemateg a
gwyddoniaeth.

*Pupils achieving a level 5 or above in core language (Welsh or English), mathematics and science. Asesiadau CA4 KS4 Assessments
TGAU neu gymhwyster cyfatebol GCSE or equivalent qualification
Disgyblion 15 oed i ennill:
Targedau Canlyniadau Targedau
Targedau
of 15 years olds achieving: Trothwy Lefel 2 (cyfateb i o leiaf 5 gradd A*-C) Level 2 Threshold (equivalent to at least 5 grades A*- C) Trothwy Lefel 1 (cyfateb o leiaf 5 gradd A*-G) Level 1 Threshold (equivalent to at least 5 grades A*-G)
Trothwy Lefel 2 + ( cyfateb i o leiaf 5 gradd A*-
C yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg a Mathemateg) Level 2+ Threshold (equivalent to at least 5 grades A*- C including English or Welsh and
Mathematics)
Cyflawniad bechgyn yn y *DPC
Boys' achievement in the *CSI.
*DPC pob disgybl *CSI for all pupils Gadael ysgol heb gymhwyster Leaving school without qualifications *DPC - Disgyblion a enil odd lefel 5 neu'n uwch mewn iaith (Cymraeg neu Saesneg), mathemateg a
gwyddoniaeth.
*CSI - Pupils achieving a level 5 or above in core language (Welsh or English), mathematics and science.

Yn ystod Tymor yr Hydref bydd Targedau 2014 a 2015 yn cael eu hadolygu a thargedau 2016 yn cael
eu gosod - yng ngoleuni cyrhaeddiad blaenorol ynghyd â ffynonellau data eraill.
During the Autumn Term targets for 2014 and 2015 will be reviewed and targets will be set for 2016, based
on prior attainment and other statistical resources.

20. Presenoldeb
Ystadegau Presenoldeb yr Ysgol: Medi 2012 – Mai, 2013

Mae'r ysgol yn parhau i osod pwyslais mawr ar gynyddu lefelau presenoldeb disgyblion. Rydym yn gweithredu'n gyson er mwyn gwneud hynny ac mae strategaethau penodol yn dwyn ffrwyth. Mae strategaethau eleni wedi sicrhau presenoldeb ysgol gyfan o 94%, cynnydd o +0.8%. Targed yr ysgol gan yr ALl oedd 93.4%. Gweithiwn yn agos iawn gyda'r Swyddog Lles er mwyn cefnogi disgyblion i ddatblygu patrymau presenoldeb l wyddiannus. Mae absenoldeb yn cael effaith andwyol nid yn unig ar safonau academaidd ond gall hefyd rhwystro datblygiad l awn a chymdeithasol unigolyn, newid patrymau ffrindiau, yn ogystal â rhwystro disgyblion rhag cyflawni potensial mewn arholiadau cyhoeddus. Gofynnir yn daer am gefnogaeth rhieni, yn enwedig rhieni Blwyddyn 10 ac 11, i sicrhau lefelau uchel o bresenoldeb i bob disgybl. Mae absenoldeb cyson yn y blynyddoedd tyngedfennol hyn yn golygu bod disgyblion yn colli al an ar y cyfle i gyrraedd eu gwir botensial. Mae'r ysgol yn argymell yn gryf na ddylai disgyblion fynd ar wyliau o gwbl yn ystod tymor ysgol. Ni awdurdodir absenoldeb heb lythyr/nodyn.

Attendance
Attendance Statistics: September 2012 – May 2013

The school continues to place great emphasis on increasing levels of pupil attendance. Our
consistent efforts and strategies to improve levels of attendance are bearing fruit. This year our
strategies have secured a whole school attendance of 94%, an increase of +08%. The target set
by the LA for school was 93.4%

We work closely with the Education Welfare Officer to support pupils in developing successful attendance patterns. Absence from school has a negative effect on the individual's academic standards and could also affect an individual's personal and social development, alter friendship patterns, as well as impede on the potential to succeed in public examinations. We kindly request the support of parents, especially those of Years 10 and 11 to ensure high attendance for all pupils. Persistant absence during the critical years of education could result in missing the opportunity to reach their full potential. It is strongly recommended that no pupils should go on holiday at all during school term. Absence will not be authorised without an absence note/letter. Blwyddyn / Year
Nifer y disgyblion
Presenoldeb - %
No. of pupils
Attendance - %
Ysgol Gyfan/Whole school:11 - 16
% Absenoldeb heb awdurdod/Unauthorised Absences
% Pob absenoldeb/All Absences
Trefniadau Derbyn Disgyblion a Phontio
Y Cyngor Bwrdeistref Sirol yw'r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr ysgol hon. Mae trefniadau derbyn, felly, yn cael eu gweithredu'n unol â pholisi'r Awdurdod ar dderbyniadau ysgol sy'n gynwysedig yn y l yfryn Dechrau'r Ysgol. Caiff rhieni gopi o'r l yfryn ar ôl l enwi cais am le yn yr ysgol i'w plentyn. Gellir gweld cynnwys y l yfryn hwn ar-lein hefyd ar wefan yr Awdurdod. Mae'r ysgol hon yn derbyn disgyblion o 5 ysgol gynradd Cymraeg: Ysgol Castellau, Evan James, Garth Olwg, Heol-y-Celyn a Pont Sion Norton. Hefyd yn flynyddol derbyniwn ddisgyblion o Ysgol Gwaelod y Garth. Caiff disgyblion Bl.6 rhaglen gynhwysfawr o brofiadau symbolol cwricwlaidd a chymdeithasol sy'n hyrwyddo trosgwlyddo l yfn ac effeithiol. Eleni mae'r profiadau yma wedi'u ymestyn i ddisgyblion Mwy Abl a Thalentog Bl.5, trwy gynnal gweithdai ‘Masterclass' yn Saesneg a Chelf. Ein bwriad yw cynnal sesiynau pellach ym Mathemateg a Gymraeg yn fuan yn nhymor yr Hydref.

Admission and Transition Arrangements

The County Borough Council is the Admissions Authority for all schools. The schools admission
arrangements are, therefore, operated in line with the Authority's policy on school admissions which
is contained in the publication Starting School book. The book is made available to parents at the
point of their application for their child's admission to school. The contents of this book can also be
accessed online on the Authority's website.

The school receives pupils from 5 feeder Welsh primary schools: Castellau, Evan James, Garth
Olwg, Heol-y-Celyn and Pont Sion Norton. We also receive a small number of pupils from
Gwaelod-y-Garth annually.
During Year 6 pupils have the opportunity to follow an inspiring transitiion programme at Ysgol
Gyfun Garth Olwg that promotes a smooth and effective transitiion. Recently master
classes/workshops were held in English and Art for More Able and Talented pupils in Year 5. This
programme will be extended to Mathematics and Welsh early in the autumn term.

22. Amcanion a darpariaeth yr ysgol o ran chwaraeon
Mae'r adran Addysg Gorfforol yn cyflwyno rhaglen gytbwys sydd yn bodloni gofynion y disgybl fel y gall fwynhau pob agwedd o'r pwnc. Rhoddir y cyfle i bob disgybl ddatblygu yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn gognitif. Mae'r cwricwlwm Addysg Gorfforol yn cynnig amrediad cynhwysfawr o brofiadau sy'n cyrraedd anghenion unigol bob disgybl, a drwy hyn yn eu hannog i gymryd rhan fel perfformwyr, arsylwyr neu fel swyddogion. Mae datblygiad o hyder, goddef, a'r gwerthfawrogiad o'u cryfderau a'u gwendidau eu hunain ac erail yn rhan bwysig iawn o'r broses ddysgu. Drwy gyflwyno'r rhaglen hon bwriedir estyn gorwelion y disgyblion a'u paratoi i gymryd mantais o'r cyfleodd a roddir, ac i'w cyflwyno i'r byd hamdden sydd ar gael iddynt. Bydd hefyd yn meithrin ynddynt yr arferion da hynny sy'n mynd i ddatblygu'r sgiliau a'r agweddau a fydd yn eu harwain tuag at ffordd o fyw a fydd yn weithredol ac yn iach. Yn ogystal â chynnig gymnasteg, athletau a dawns, mae athrawon yr adran, sydd bob un â chymwysterau addas yn eu meysydd eu hunain, yn rhoi cyfle i ddisgyblion chwarae'r chwaraeon canlynol yn yr ysgol:

• Merched CA3
hoci, pêl fasged, pêl rwyd, pêl foli, pêl droed, rownderi, badminton, tenis, iechyd a ffitrwydd, gweithgareddau antur; rygbi, pêl fasged, pêl droed, badminton, criced, pêl fâs, tenis, iechyd a ffitrwydd, gweithgareddau antur; hoci, pêl fasged, pêl rwyd, pêl droed, badminton, aerobics, tenis, rygbi digyswllt, iechyd a ffitrwydd, yoga; rygbi, pêl fasged, pêl droed, badminton, tenis, iechyd a ffitrwydd, ymarferion pwysau, tenis. Dysgir cyrsiau TGAU a BTEC yn 14+ ac 16+, yn ogystal â chyrsiau Uwch Gyfrannol, Safon Uwch Addysg Gorfforol o fewn yr Adran yn yr ysgol. Cynhelir rhaglen eang o weithgareddau yn ystod yr awr ginio, ac ar ôl oriau ysgol ac mae'r gweithgareddau hyn ar gael i bob disgybl sydd â diddordeb. Mae'r ysgol yn cymryd rhan yn y cynghreiriau l eol a sirol mewn rygbi, pêl droed, pêl fasged, hoci a phêl rwyd, traws-gwlad ac athletau. Defnyddir cyfleusterau'r ysgol yn wythnosol gan amryw o glybiau ac asiantaethau allanol. Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol hefyd wedi cael l wyddiant Sirol a Chenedlaethol yn y meysydd canlynol: Pel-rwyd; Pel-fasged; Gymnasteg; Nofio; Karate; Seiclo; Sglefrio Iâ; Pel-droed; Trawsgwlad; 1500 medr; Rygbi Cyffwrdd Cymru. The School's Sporting Aims, and Provision for Sport
The Physical Education department provides a balanced programme, which meets the needs of
the
pupil in a way which enables him/her to enjoy every aspect. Every pupil is given the
opportunity to develop physically, socially, emotionally and cognitively. The Physical Education
curriculum offers an extensive range of experiences, which meet the needs of the individual pupil,
which hopefully encourages them to become participants, spectators or officials.
The development of confidence, endurance and the appreciation of strengths and weaknesses in
oneself and others play a very important part in the teaching process.
By delivering this programme it is intended to broaden the pupils' horizons and to prepare them to
take advantage of the opportunities presented to them in order that they can utilise their skills in

the world of leisure available to them. It will also foster those good practices, which will develop the skills, and attitude required to lead an active and healthy life. As well as offering gymnastics, athletics and dance, the teachers of the department, all of whom have adequate qualifications in their respective fields, give the pupils the opportunity to partake in the following sports: Girls KS3 hockey, basketball, netball, volley ball, soccer, rounders, badminton, adventure activities tennis, health, fitness and wellbeing; Boys KS3 rugby, basketball, football, badminton, cricket, baseball; adventure activities, tennis, health, fitness and wellbeing. Girls KS4 hockey, basketball, netball, football, badminton, aerobics, non-contact rugby; tennis, health, fitness and wellbeing, yoga; Boys KS4 rugby, basketball, football, badminton, tennis, weight training, health, fitness and wellbeing
Rhestr llwyddiannau arbennig timau'r ysgol:
Pencampwyr Rygbi Ysgolion Pontypridd. Pencampwyr Rygbi 7 bob ochr Pontypridd. Pencampwyr Pel-fasged Rhondda Cynon Taf. Rownd derfynol Pel-droed Rhondda Cynon Taf. ROWND TERFYNOL CWPAN RCT – 2013
FINAL ROUND RCT CUP - 2013


School Team achievements:
Boys Yr.7

Pontypridd School Rugby Champions Boys Yr.9 Pontypridd 7-a-side Rugby Champions Boys Yr.11 Rhondda Cynon Taf Basketball Champions BoysYrl.12 Rhondda Cynon Taf Football Final Round A large number of pupils have been successful at County and National Championships in the following fields: Netball; Basketball; Gymnasticas; Swimming; Karatie; Cycling; Ice-skating; Football; Cross-country; 1500 metres; Touch Rugby for Wales. The P. E. Department offers GCSE and BTEC to 14+ and 16+, as well as AS and A Level courses. An extensive programme of activities takes place during the dinner hour and after school hours. These activities are open to all pupils who show an interest. The school takes part in the local, and County leagues in rugby, soccer, basketball, hockey, netball, cross-country and athletics. The schools' facilities are used on a weekly basis by various clubs and agencies. The department is developing links with external coaches and professionals with the intention of inviting them to work with the pupils. PENCAMPWYR 7 BOB OCHR - ARDAL PONTYPRIDD 2013 7-A-SIDE CHAMPIONS - PONTYPRIDD AREA PENCAMPWYR ARDAL 2013 AREA CHAMPIONS 2013 ROWNDERI MERCHED BL.7 - 3YDD YN NHWRNAMENT SIR RCT YEAR 7 GIRLS ROUNDERS – 3RD IN RCT DISTRICT TOURNAMENT MERCHED BLYNYDDOEDD 7+8 - ATHLETAU YR URDD GIRLS YEARS 7+9 - URDD ATHLETICS ATODIAD 1
Staff yr Ysgol / School Staff
2012 – 2013
Pennaeth / Head Teacher
Mrs. Angela Williams Dirprwy Bennaeth Gweithredol / Acting Deputy Head Teacher
Mr Elfed Charles Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Head
Mrs Elizabeth West Penaethiaid Cynorthwyol Gweithredol / Acting Assistant Heads
Mrs Amanda Jones Arweinwyr Blwyddyn / Year Leaders
Blwyddyn / Years 7 Ms Eleri Richards Blwyddyn / Year 8 Miss Menna Lewis Blwyddyn / Year 9 Mrs Mairwen Price Blwyddyn / Year 10 Mrs Gwawr Davies Blwyddyn / Year 11 Miss Menna Thomas Arweinydd 6ed Dosbarth / Leader 6th Form Cydlynydd Bagloriaeth Cymru Welsh Baccalaureate Coordinator Mrs Marged Cartwright Arweinydd Cwricwlwm: y Gymraeg / Curriculum Leader: Welsh Ail yn yr Adran Gymraeg / Second in Welsh Department Miss Menna Thomas Cymraeg / Welsh; M.D.Ll. / Learning to succeed Ms Siân Roberts Arweinydd Llythrennedd / Leader of Literacy Cymraeg / Welsh; M.D.Ll. / Learning to succeed Cymraeg / Welsh; M.D.Ll. / Learning to succeed Ms Jennifer Evans Arweinydd Cwricwlwm: Saesneg / Curriculum Leader: English Ail yn yr Adran Saesneg / Second in English Department Mrs Gwawr Davies Saesneg / English Saesneg / English; M.D.Ll. / Learning to succeed Mrs Eleri Richards Saesneg / English Miss Ffion Hawkins Arweinydd Cwricwlwm: Mathemateg / Curriculum Leader: Mathematics Arweinydd Rhifedd / Leader of Numeracy Mathemateg / Mathematics; M.D.Ll. / Learning to succeed Mathemateg / Mathematics Mr Irfon Bennett Mathemateg / Mathematics Miss Yazmin Timothy Mathemateg / Mathematics I (ANG / NQT) Arweinydd Cwricwlwm: Cemeg / Curriculum Leader: Chemistry Mr Gareth Humphreys Arweinydd Cwricwlwm: Ffiseg / Electroneg / Curriculum Leader: Physics / Electronics Miss Carys Davies Gwyddoniaeth / Science Gwyddoniaeth / Science Gwyddoniaeth/ Science Mr Rhodri Thomas Gwyddoniaeth / Science; M.D.Ll. / Learning to succeed Ms Hannah Blunden Gwyddoniaeth/ Science Mrs Carole Bryan-Jones Arweinydd Cwricwlwm: Hanes / Curriculum Leader: History Mrs Katherine Adsett Hanes / History Miss Victoria Andrews Arweinydd Cwricwlwm: Daearyddiaeth / Curriculum Leader: Geography; M.D.Ll / Daearyddiaeth / Geography; M.D.Ll. / Learning to succeed Mrs Nia Thompson Arweinydd Cwricwlwm: Addysg Grefyddol / Curriculum Leader: RE; M.D.Ll. / Learning to succeed Mrs Siriol Roberts Addysg Grefyddol / Religious Education Miss Jessica Williams Addysg Grefyddol / Religious Education Mr Ellis Phillips Arweinydd Cwricwlwm: Technoleg / Curriculum Leader: Technology Mr. Matthew Davies Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology Mrs Rhiannon Robinson Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology Arweinydd Cwricwlwm: Technoleg Gwybodaeth / Curriculum Leader: IT Arweinydd Technoleg Gwybodaeth ar Draws y Cwricwlwm / Leader of ICT across the Curriculum / Technoleg Gwybodaeth / Astudiaethau Cyfryngau / Information Technology / Media Studies Miss Gwenllian Rees Arweinydd Cwricwlwm: Ieithoedd Modern / Curriculum Leader: MFL Ieithoedd Modern / Modern Languages Ieithoedd Modern / Modern Languages Mrs Amanda Jones Arweinydd Cwricwlwm: Celf a Dylunio / Curriculum Leader: Art and Design Miss Gwenno Rees Celf / Art Miss Sara Thomas Celf /Art; Technoleg / Technology Arweinydd Cwricwlwm: Cerddoriaeth / Curriculum Leader: Music Mr Patric Stephens Cerddoriaeth / Music; Mathemateg / Mathematics Ms Manon Iorwerth Arweinydd Cwricwlwm: Drama / Cyfryngau / Celfyddydau Perfformio Curriculum Leader: Drama / Media / Performing Arts Miss Menna Lewis Drama / Drama; Mr Gwydion Lewis Arweinydd Cwricwlwm: Addysg Gorfforol / Curriculum Leader: PE Miss Aranwen Griffiths Seicoleg / Psychology Miss Kathryn Morgan Addysg Gorfforol / Physical Education Addysg Gorfforol / Physical Education Mrs Mairwen Price Addysg Gorfforol / Physical Education Cydlynydd: Cyrsiau Galwedigaethol / Co-ordinator: Vocational Courses Iechyd a Gofal / Health and Social Care Cyrsiau Galwedigaethol / Vocational Courses Meddwl-Dysgu-Llwyddo / Learning to succeed Mrs. Nicola Wall Cymraeg / Welsh
Darparwyr Allanol
Ms Eleri Mai Thomas Urdd Gobaith Cymru Mr. Matthew Watkins Gweithwir Ieuenctid / Youth Worker
Cynorthwywyr Dysgu / Staff Cynorthwyol / Learning Support Staff:
Miss Bethan Gronow Ms Ashtonn Jenkins Ms Nikitta Owens Staff Cynorthwyol / Support Staff:
Mrs Fay Easterbrook Ysgrifenyddes y Pennaeth / Heads Secretary Mrs Jacky Griffiths Bwrsar / Bursar Ms Sarah Dunkerton Swyddog Gweinyddol / Administration Officer Miss Caru Shanahan Swyddog Presenoldebl / Attendance Support Officer Mrs Jessica Rees Llyfrgellydd / Librarian Ms Samantha Chidgey Swyddog Arholiadau / Examinations Officer Mrs Eirlys Painter Derbynnydd / Receptionist Technegydd Gwyddoniaeth / Science Technician Mr Gareth Jenkins Technegydd / Technician Arolygydd Cinio / Technegydd Gweinyddol Mrs Lauran Wilson Lunchtime Supervisor / Administration Technician DATGANIAD ARIANNOL AR GYFER 2012/2013 ATODIAD 2
FINANCIAL STATEMENT FOR 2012/2013 APPENDIX 2

Cyfanswm y gwariant
TREULIAU CYFLOGI / EMPLOYEE COSTS
Total Spent
ATHRAWON (gan gynnwys Pennaeth, Athrawon Cyflenwi, Cymorth Darllen. TEACHERS (including Head Teacher/Supply/Reading Support) LLAFURWYR (Gofalwr/Cynorthwywyr Goruchwylio/Glanhawyr) MANUAL WORKERS (Caretaker/Supervisory Assistants/Cleaners) APT+C Clerc yr Ysgol/Nyrs Feithrin/Cymorth Ysgol APT+C (School Clerks/Nursery Nurses/School Aides). MATERION YN YMWNEUD Â'R ADEILAD / PREMISES RELATED
ATGYWEIRIADAU I'R ADEILAD/SAFLE (materion cynnal a chadw/diogeled) (PFI Costau Rheolwr Safle) REPAIRS TO BUILDING/SITE, (including grounds maintenance/security) (PFI Facilities Management Charges) TANNWYDD / ENERGY TRETHI LLEOL / RATES DEUNYDDIAU GLANHAU / CLEANING MATRIALS CYFLENWAD (STOC) GWASANAETHAU A THREULIAU ERAILL
SUPPLIES, SERVICES AND OTHER EXPENSES
CYFARPAR/CELFI / SCHOOL EQUIPMENT AND FURNITURE POSTIO / POSTAGE FFÔN / TELEPHONES YSWIRIANT / INSURANCE CLERC Y CORFF LLYWODRAETHU / GWEINYDDIAETH ARIANNOL/ LLUNGOPÏO/MATERION/HYSBYSIAD PERSONEL CLERKING GOVERNING BODY/FINANCIAL ADMINISTRATION/ PHOTOCOPYING/ADVERTISING PERSONNEL ARHOLIADAU/CYRSIAU DISGYBLION / EXAMINATIONS/PUPIL COURSES AMRYWIOL / MISCELLANEOUS CYFANSWM / TOTAL: 3,973,890
INCWM / INCOME
AMRYWIOL / MISCELLANEOUS CYFANSWM / TOTAL -175,800
ATODIAD 3
Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu'r ysgol

Roedd yn arfer bod yn ofynnol i gyrff l ywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni.
Cafodd y gofyniad hwnnw ei ddileu gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf). Yn l e hynny, cyflwynwyd trefniadau newydd fel y bo modd i rieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod gyda chorff l ywodraethu mewn unrhyw flwyddyn ysgol, i drafod materion sy'n peri pryder Os yw rhieni am arfer eu hawliau dan y Ddeddf i gynnal cyfarfod, bydd angen bodloni 4 gofyniad: Bydd angen i rieni gyflwyno deiseb o blaid cynnal cyfarfod.
Bydd angen i rieni o leiaf 30 o ddisgyblion cofrestredig lofnodi'r ddeiseb. Yn achos deiseb ar bapur, rhaid rhoi l ofnod ysgrifenedig, yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy'n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. Os yw'r ddeiseb yn un electronig, bydd angen i riant ‘lofnodi' drwy deipio ei enw a bydd rhaid rhoi enw a dosbarth pob plentyn sy'n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy'n ‘l ofnodi'r' ddeiseb electronig. Rhaid galw'r cyfarfod i drafod materion sy'n effeithio ar yr ysgol.
Ni ellir galw cyfarfod i drafod materion fel cynnydd disgyblion unigol, neu er mwyn gwneud cwyn yn erbyn aelod o staff yr ysgol neu aelod o'r corff l ywodraethu. Dylai'r ddeiseb gynnwys manylion cryno am y mater(ion) i'w trafod, a'r rhesymau dros alw'r cyfarfod. Dylid dangos yr wybodaeth honno'n glir ar frig y ddeiseb, a dylai'r rhieni lofnodi Ceir cynnal uchafswm o 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol
Mae'r gyfraith yn caniatáu i rieni arfer eu hawliau i ofyn am hyd at 3 chyfarfod gyda chorff l ywodraethu ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol. Rhaid bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol
Mae'n amod dan y gyfraith fod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol pan fo'r ddeiseb yn dod i law, a hynny fel y bo modd cynnal y cyfarfod. Ystyr "diwrnod ysgol" yw diwrnod pan fo'r ysgol yn agored i ddisgyblion: nid yw'n cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau ysgol na diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd Dyma'r cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda chorff l ywodraethu'r ysgol: Ysgol Gyfun Garth Olwg, Y Brif Ffordd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, CF38 1DX. Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru ynghylch sut gall rhieni fynd ati i ofyn am gyfarfod gyda chorff l ywodraethu: guidance/?lang=cy APPENDIX 3
Your right to request a meeting with the school's governing body

The Schools Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (The Act) removed the requirement for
school governing bodies to hold an annual meeting with parents. Instead, new arrangements were
introduced to enable parents to request up to 3 meetings in any school year with a governing body,
on matters which are of concern to them.
If parents wish to use their rights under the Act to hold a meeting, 4 conditions will need to be
satisfied:
1.

Parents will need to raise a petition in support of holding a meeting.
The parents of at least 30 registered pupils will need to sign the petition. If it is a paper
petition, then a written signature must be given as well as the name and class of each child
who is a registered pupil at the school. If the petition is in electronic format, the ‘signature'
required is the typed name of the parent plus the name and class of each child who is a
registered pupil at the school and the email address of each parent who ‘signs' the
electronic petition.


2.

The meeting must be called to discuss matters which affect the school
The meeting cannot be called to discuss such matters as the progress of individual pupils,
or to make a compliant against a member of the school's staff or governing body.
The petition should contain brief details of the matter(s) to be discussed, and the reasons
for calling the meeting. This information should be clearly displayed at the top of the
petition, with parents' signatures appearing below.


3.

A maximum of 3 meetings can be held during the school year
The law allows parents to use their rights to request up to 3 meetings with a school
governing body during the school year.


4.

There must be at least 25 school days left in the school year
The law makes it a condition that at least 25 school days are left in the school year when the petition is received so that the meeting can be held. A "school day" means a day when the school is open to pupils: it does not include weekends, public holidays, school holidays or INSET days. The address for service of a petition requesting a meeting with this school's governing body is: Ysgol Gyfun Garth Olwg, Main Road, Church Village, Pontypridd, CF38 1DX. Further advice on how parents may to go about requesting a meeting with a governing body is available on the Welsh Government's website at: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-statutory-guidance/?lang=en Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhif Ffôn: 01443 219580 Ffacs: 01443 219596 e-bost: [email protected] Gwefan: www.gartholwg.org.uk Pennaeth: Mrs. Angela Williams

Source: http://gartholwg.co.uk/login/uploaded/Adroddiad%20Cymraeg+Saesneg%20Haf%202013%20+%20Clawr%20fersiwn%202.pdf

iknow.stpi.narl.org.tw

The Hatch-Waxman ActStatutory Framework and Procedures Emily Rapalino, Goodwin Procter LLPNicholas Mitrokostas, Goodwin Procter LLPMichael Patunas, Lite DePalma Greenberg LLC December 2014Prepared for: 2014 TIPO U.S. Patent Linkage Seminar ©2014 Goodwin Procter LLP Introduction to Hatch Waxman ANDA Pre-litigation and Litigation Timeline & Procedures

The world

The World Anti-Doping Code PROHIBITED LIST STANDARD The official text of the Prohibited List shall be maintained by WADA and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail. This List shall come into effect on 1 January 2005.